Doktorander

Anställningsunderlag och påbörja rekrytering

Närmaste chef ansvarar för att ett anställningsunderlag utformas. Underlaget tillställs utskott/nämnd när anställningen avser område där högskolan har egna examenstillstånd på forskarnivå och utskottet/nämnden utser formellt handledare.

I anställningsunderlag ska följande framgå: anställningsprofil, finansiering, handledare, verksamhetsbehov, fördelning mellan forskarutbildning och akademitjänstgöring, urvalskriterier och infogning av doktorand i forskningsprofil/område.

Mall för anställningsunderlag finns i Blankettarkivet.

Underskrivet underlag med beslut om att påbörja rekrytering lämnas sedan till berörd HR-specialist.

Antagning vid annat lärosäte
I de fall egna examenstillstånd saknas för forskarutbildning vid högskolan tillställer närmaste chef anställningsunderlag till HR-specialist som föredrar ärendet för rektor som beslutar om att påbörja rekryteringsarbete. I underlaget ska det framgå vilket/vilka lärosäte/-en som kan vara aktuella. Närmaste chef skickar anställningsunderlag för kännedom till berörd nämnd. Anställningsunderlag ska vara undertecknat av berörd akademichef.

Annonsering

Forskarutbildning som är helt eller delvis finansierad av Högskolan i Borås medel för forskning ska annonseras på högskolans webbplats i minst tre veckor. Då forskarutbildningen är finansierad med externa medel krävs ingen annonsering för tillsättning.

Urval

Målet med urvalsprocessen är att finna kandidat som bäst kan tillgodogöra sig forskarutbildningen utifrån kravprofilen. För forskningsområden med egna examenstillstånd vid högskolan sker urval av doktorand i dialog mellan aktuell akademi och utskott/nämnd.

För forskningsområden där Högskolan i Borås ej har egna examenstillstånd på forskarnivå kan proceduren inte ensidigt beslutas av Högskolan i Borås. Hur Högskolan i Borås samverkar med annat lärosäte i det senare fallet avseende urvalskriterier för anställning ska beskrivas i anställningsunderlaget i varje enskilt ärende.

Antagning till forskarutbildning

Beslut om antagning till forskarutbildning träder i kraft i och med att nämndens beslutsprotokoll justerats och när beslutet registrerats i Ladok.

Beredning av antagning vid annat lärosäte sker i de fallen vid det antagandet lärosätet. Akademin sköter kontakten med lärosätet och ser till att all formalia fylls i.

 Vid Högskolan i Borås kan doktorand anställas som:
•    antas till forskarutbildning vid Högskolan i Borås vid område med egna examenstillstånd för forskarutbildning, eller
•    antas vid annat lärosäte som har examenstillstånd på forskarnivå vilka saknas vid Högskolan i Borås. I det senare fallet tas beslut om anställning då utbildningsplats är garanterad.

Anställningsbeslut

Bara den som är antagen till forskarutbildning får anställas (se ovan).
Vid antagning ska individuell studieplan ha formulerats och vara fastställd av nämnd. Närmaste chef ansvarar för att ett skriftligt anställningsbeslut sammanställs genom att ta stöd av HR. Anställningsavtal skrivs på ett år i taget. Beslut om anställning av doktorand fattas av akademischef efter förslag av sektionschef. HR tillser att anställningsbeslut meddelas alla sökanden inom tre veckor från det att beslutet har trätt ikraft. Beslut om antagning kan inte överklagas.

Akademitjänstgöring

Akademitjänstgöringens omfattning och innehåll ska anges i den individuella studieplanen. Akademitjänstgöringen får maximalt uppgå till 20% av heltid fördelat över studietiden. Akademitjänstgöring ska ge motsvarande förlängning av doktorandanställningen.

Akademitjänstgöring ska utformas med tanke på att den ska ha relevans för doktorandens utbildning. Akademitjänstöringen får inte ha menlig inverkan på utbildningen.

Doktorand som undervisar inom ramen för akademitjänstgöring ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning på sätt som utskott/nämnden anvisar eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper.

Förlängning av doktorandanställning

Initiativ till förlängning av anställning som doktorand tas av sektionschef vid aktuell akademi. Akademichef fattar beslut om förlängning av anställning. Handledare och nämnd granskar den individuella studieplanen och progression varefter närmaste chef utformar ett beslutsunderlag som ligger till grund för. Den totala studietiden vid byte av studietakt/studieuppehåll får inte överskrida åtta års studier på halvtid räknat från antagningstillfället.

Mer information om antagning och anställning som doktorand finns i dokumentet:

Regler vid doktorandanställning (pdf)