Lärare

Behovsanalys

Rekryteringen kan vara en ersättning eller utökning som är tillfällig eller tillsvidare. När en person slutar sin anställning innebär inte det automatiskt att denna ska ersättas. Sektionen måste göra en behovsanalys för att se hur de frigjorda resurserna bäst ska användas. Behovsanalys görs av sektionschef/akademichef och ekonom.

Behovsanalysen bör innehålla en ekonomisk kalkyl och en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna som vid den tidpunkten råder vid enheten. 

Vid ersättningsrekrytering gäller det att veta vad tidigare anställd gjort för att diskutera om arbetsuppgifterna ska förändras. Om arbetsuppgifterna kommer att ändras ska även kravprofilen revideras. Vid utökning ska det klarläggas arbetsuppgifter, omfattning samt kravprofil med formella och övriga krav/meriter. Behovsanalysen ligger sedan till grund för nästa steg – anställningsunderlag.

Anställningsunderlag-påbörja rekrytering

Närmaste chef fyller i anställningsunderlaget så utförligt som möjligt. HR finns med som stöd. Kravprofilen kommer senare att ligga till grund för annonsering. Underlaget ska bland annat innehålla:

För anställningsunderlag, med kravprofil, för läraranställningar ska dessa godkännas av rektor (professorer), ordförande i Anställningsutskottet (lektorer och adjunkter). Anställningsunderlaget undertecknas av berörd akademichef.

Mall för anställningsunderlag finns i Blankettarkivet.

Underskrivet underlag med beslut om att påbörja rekrytering lämnas sedan till berörd HR-specialist. 

Vid professorsrekryteringar ska anställningsunderlag med beslut om att påbörja rekrytering lämnas till berörd HR-specialist som föredrar ärendet för rektor. Rektors beslutsmöte äger rum varannan vecka.

Annonsering

Högskolan är skyldig att utannonsera alla lediga anställningar. All annonsering samordnas av HR. Alla anställningar ska utlysas på högskolans officiella anslagstavla samt anmälas till Arbetsförmedlingen. Om så önskas kan även annonsering ske i dagspress, facktidningar eller annan annonseringskanal. All annonsering bekostas av respektive akademi/sektion. Annonsering i Borås Tidning och Göteborgs Posten sker med sk samlingsannonser ca en gång per månad och då endast med titeln på den lediga anställningen. Ansökningstiden bör vara tre veckor. 

HR ansvarar för innehållet och utformning av annonser sker via särskilt verktyg.

Ansökningar

Alla ansökningar inkommer till rekryteringsverktyget ReachMee. Ansvarig chef tar del av ansökningar via verktyget. 

Urval

Adjunkter

Ansvarig HR-specialist gör ett första urval för att sedan lämna detta till chef vid berörd akademi/sektion för vidare urval. När närmaste chef har bestämt sig för vilka kandidater som ska kallas på intervju meddelas detta till HR som kallar de sökande.

Lektorer och professorer

Berörd chef tillsammans med ordförande i respektive utskott beslutar om vilken/vilka sökande som ska skickas till sakkunniga för bedömning.

Sakkunniga

Berörd chef lämnar förslag på redan vidtalad person till ordförande i respektive utskott som därefter inskaffar en formell bekräftelse. Mall finns som ska användas vid utseendet av sakkunniga. Denna mall fylls i och skrivs under av akademichefen som sedan skickar den till ordförande i respektive utskott för underskrift. HR tillser att underlaget diarieförs. Administration kring utskick av handlingar till sakkunniga ansvarar HR för.

Mall för utnämning av sakkunniga finns i Blankettarkivet

Intervjuförfarande

Intervjuer sker med utvalda kandidater vid sektionen alternativt vid HR. Rekryterande chef tillsammans med HR håller i intervjun. Fackliga organisationer inbjuds alltid att träffa de som kallats till intervju.

Referenstagning ska ske innan beslut om anställning fattas.

Vid lärarrekryteringar ska även en intervju ske i Anställningsutskottet innan beslut om anställning kan fattas, det gäller vid alla tillsvidareanställningar. Vid tidsbegränsade läraranställningar behöver inte intervju ske i Anställningsutskottet. 

Anställningsutskott

Alla adjunkts-, lektors- och professorsanställningar samt befordran och docentmeritering bereds i Anställningsutskottet-FoU (AU-FoU), förutom anställningar inom det konstnärliga området. AU-FoU har möten sista fredagen i varje månad.

Anställningar inom det konstnärliga området bereds av Anställningsutskottet-KFU (AU-KFU). AU-KFU har möte utifrån behov. I samband med att ett ärende inom det konstnärliga området initieras, alternativt efter att ärendets ansökningstid löpt ut, ska möte planeras.

Anställningsutskottet är ett beslutande organ och rekommenderar akademichef, rektor vid professoranställningar, anställning av sökande.