Teknisk/administrativ personal

Behovsanalys

Rekryteringen kan vara en ersättning eller utökning som är tillfällig eller tillsvidare. När en person slutar sin anställning innebär inte det automatiskt att denna ska ersättas. Avdelningen måste göra en behovsanalys för att se hur de frigjorda resurserna bäst ska användas. Behovsanalys görs av närmast ansvarig chef, förvaltningschef, HR samt eventuellt en ekonom. Analysen bör innehålla en ekonomisk kalkyl och en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna som vid den tidpunkten råder vid avdelningen. 

Vid ersättningsrekrytering gäller det att veta vad tidigare anställd gjort för att diskutera om arbetsuppgifterna ska förändras. Om arbetsuppgifterna kommer att ändras ska även kravprofilen revideras. Vid utökning ska det klarläggas arbetsuppgifter, omfattning samt kravprofil med formella och övriga krav/meriter.

Behovsanalysen ligger sedan till grund för nästa steg – anställningsunderlag.

Anställningsunderlag – påbörja rekrytering

Närmaste chef fyller i anställningsunderlaget så utförligt som möjligt. HR finns med som stöd. Kravprofilen som där anges kommer senare att ligga till grund för annonsering. 

Mall för anställningsunderlag finns i Blankettarkivet

Förvaltningschef godkänner anställningsunderlaget och beslutar om att påbörja rekryteringsarbetet. Anställningsunderlaget lämnas underskrivet och godkänt till ansvarig HR-specialist som handlägger rekryteringsärendet.

Annonsering

Högskolan är skyldig att utannonsera alla lediga anställningar. Alla anställningar ska utlysas på högskolans officiella anslagstavla samt anmälas till Arbetsförmedlingen. All annonsering samordnas av HR. Om så önskas av avdelningen kan även annonsering ske i dagspress och facktidningar annan annonseringskanal. All annonsering bekostas av avdelningarna själva. Annonsering i Borås Tidning och Göteborgs Posten sker med sk samlingsannonser ca en gång per månad och då endast med titeln på den lediga anställningen. Ansökningstiden bör vara tre veckor. HR ansvarar för innehållet och utformning av annonser.

Ansökningar

Alla ansökningar inkommer till rekryteringsverktyget ReachMee. Ansvarig chef tar del av ansökningar via verktyget. 

Urval

Vid rekrytering av teknisk/administrativ personal gör ansvarig HR-specialist ett första urval för att sedan lämna detta till chef vid berörd avdelning för vidare urval. När chef har bestämt sig för vilka personer som ska kallas på intervju meddelas detta till personalhandläggaren som kallar de sökande. 

Intervjuförfarande

Intervjuer genomförs av ansvarig chef och ansvarig HR-specialist. Fackliga organisationer inbjuds alltid att träffa de som kallats till intervju. 

Referenstagning ska ske innan beslut om anställning fattas. 

Anställningsbeslut

När förhandling är avslutad med den sökande som erbjudits anställning förbereder ansvarig HR-specialist ett skriftligt anställningsbeslut och förbereder anställningsavtal, efter underlag från chef, som HR sedan föredrar för förvaltningschef. De fackliga organisationerna ska alltid ha fem arbetsdagar på sig att kommentera anställningen innan beslutet fattas.

Närmaste chef meddelar de övriga intervjuade kandidaterna. HR ansvarar för administration av de övriga sökandens handlingar. 

Samma dag som anställningsbeslutet anslås på högskolans offentliga anslagstavla skickas ett brev om meddelande av beslut till alla sökande. När beslutet har varit anslaget i tre veckor avslutas ärendet om inget överklagande inkommit. Först efter överklagandetiden har gått ut träder anställningen i kraft. Skulle ett överklagande inkomma träder inte anställningen i kraft förrän denna process är över och Överklagandemyndigheten fastställt att det inte föreligger några skäl för att ogiltigförklara anställningen.