Finansiering och anställning

Anställning som doktorand

Doktorandanställning är en tidsbegränsad anställning med de förmåner och det ansvar som följer med att vara anställd. En anställning innebär bland annat ersättningsberättigad semester, arbetsskadeförsäkring, föräldraledighet samt pensionsgrundande och A-kassegrundande inkomst (i den mån du i god tid anmält dig till A-kassan). Du har även rätt till sjuklön, läkemedelsersättning och tillgång till företagshälsovård.

Arbetstiden omfattar normalt heltid. Deltidstjänstgöring, utöver gällande lagstiftade tjänstledigheter, kan i undantagsfall tillåtas för den som kombinerar sina studier med en anställning utanför högskolan om den är till fördel för studierna. Innan en sådan deltidstjänstgöring godkänns ska du och huvudhandledaren tillsammans ha enats om en plan för hur studierna ska genomföras.

Doktorandlönen beslutas av högskolan efter förhandlingar med de fackliga organisationerna. I doktorandavtalet beskrivs de lönenivåer som används och hur lönen ökar när du nått 25, 50 (licentiatnivå) respektive 75% av fordringarna för doktorsexamen. Vid begäran om löneförhöjning ska blankett för höjning av doktorandlön, tillsammans med ett utdrag från Ladok som visar registrerat resultat, lämnas in till HR-avdelningen. Blanketten återfinns under blankettsidan.

För mer information gällande kollektivavtal och avtalsvillkor kan du att klicka på länken nedan.

Samverkansdoktorand

En samverkansdoktorand är anställd vid ett företag, kommun eller annan myndighet/organisation men  är samtidigt antagen och bedriver forskarutbildning vid Högskolan i Borås på minst halvtid inom ramen för sin anställning. Som samverkansdoktorand får du normalt hela din lön av den arbetsgivare du är anställd hos. Forskningsprojekt väljs i samråd med din arbetsgivare. Som exempel kan experimentellt arbete ibland helt eller delvis utföras hos din arbetsgivare. Du som samverkansdoktorand följer den allmänna studieplanen för forskarutbildningen och ska alltså även läsa ämneskurser. Som samverkansdoktorand ska du ha en handledare kopplad till Högskolan i Borås samt en kontaktperson vid det egna företaget/organisationen.

Annan högskola

Om forskarexamensrättigheter saknas här vid högskolan kan man som doktorand bli antagen vid annat lärosäte men fortfarande bedriva del av sin forskarutbildning och ha sin anställning på Högskolan i Borås. De frågor som rör forskarutbildningen ansvarar då det antagande lärosätet för medan de arbetsrättsliga frågorna åligger Högskolan i Borås att ansvara för.

Stipendiat

I syfte att förbättra villkoren för stipendiefinansierade doktorander och komma till rätta med oskäliga villkor har högskolan en skyldighet, med vissa undantag, att anställa en doktorand vars studiefinansiering består av stipendium senast när det återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Stipendiefinansiering som utgör undantag för kravet om anställning är de som (1) faller inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där lärosätet har insyn i villkoren (2) alternativt är EU-finansierade eller grundas på samarbeten där stipendiefinansiering utgör en vedertagen finansieringsform och där krav på finansiering genom anställning blir ett hinder för högskolans medverkan. 

Innan antagning med stipendium som finansiering skall högskolan säkerställa att denna är på en acceptabel nivå. Doktorandens studiefinansiering garanteras uppgå till minst samma belopp som utgår vid anställning vid högskolan som doktorand efter normal skattesats och att utrymme säkerställs för att successivt öka stipendiet i samma takt som lönestegen för doktorand vid högskolan enligt lokalt kollektivavtal. I det fall finansieringen bortfaller under studietiden för dig som stipendiedoktorand, av anledning som är utom din kontroll, har högskolan ansvar att se till att studiefinansiering under återstående studietid säkerställs.

För dig som är stipendiat finns en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet som avser sjuk- och föräldraförsäkring. Försäkringen ska gälla då ditt stipendium bortfaller på grund av en längre tids frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen ger inte rätt till ersättning om du har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring.

Försäkringen består av tre delar:

  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Tillfällig föräldrapenning

Blankett för ansökan om ersättning finns på Kammarkollegiets hemsida. En ansökan ska undertecknas av både dig som försäkrad och av din sektionschef.

Observera att om du begär ersättning ska du anmäla sjukdom, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning dels till din institution och dels till Kammarkollegiet på forsakring@kammarkollegiet.se senast dagen efter första dagen för sjukskrivning, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning.

Läs mer om försäkringsvillkoren

 

Studiefinansiering av forskarutbildning genom egen förmögenhet eller pension är inte tillåtet vid Högskolan i Borås.