Antagning till forskarstudier

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.

Doktorsexamen

En hel forskarutbildning mot doktorsexamen omfattar 4 års heltidsstudier, 240 högskolepoäng. Utbildningen mot doktorsexamen är uppbyggd av en vetenskaplig avhandling och en kursdel. Avhandlingsdelen utgör alltid minst halva omfattningen, alltså minst 120 högskolepoäng. Om man antas med anställning som doktorand avser tjänsten i normalfallet en utbildning mot doktorsexamen.

Licentiatexamen

Det finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen som motsvarar 2 års heltidsstudier, 120 högskolepoäng. Utbildningen mot licentiatexamen är uppbyggd av en vetenskaplig uppsats och en kursdel. Uppsatsen utgör alltid minst halva omfattningen, alltså minst 60 högskolepoäng. Oavsett finansieringsform är det möjligt att ta ut en licentiatexamen som en etapp på vägen mot din doktorsexamen.