Bild på Högskolan i Borås

Forskarutbildningens mål och styrning

För att en doktorsexamen respektive licentiatexamen ska få utfärdas ska samtliga examensmål som anges i högskoleförordningen gällande kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt vara uppfyllda, samt att doktoranden ska ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling eller vetenskaplig uppsats för licentiatexamen) godkänd.

Hur kan målen för forskarutbildning uppnås?

För varje forskarutbildning finns en allmän studieplan som innehåller information om utbildningens innehåll, aktiviteter, kurser och examenskrav. Studieplanen innehåller även behörighetskrav, urvalsregler samt bedömningsgrunder. Exakt hur målen för forskarutbildning enligt högskoleförordningen är tänkta att uppnås skall redogöras för i den individuella studieplanen (ISP:n) och måluppfyllnaden ska sedan följas upp i samband med årliga uppföljningar under utbildningens gång. Som en hjälp vid planeringen av forskarutbildningen, och för att säkerställa att alla doktorander uppnår examensmålen, ska doktorand och handledare fylla i aktiviteter för samtliga mål i en lärandemålmatris.