Affärsjuridik och avtal

Avtalsjuristen ger dig som forskare stöd vid kontraktsförhandling och avtalsskrivningar med externa samarbetsorganisationer och finansiärer. Du kan få stöd i att upprätta nya avtal eller få hjälp med förhandling i samband med avtalsregleringar av forskningssamarbeten. Avtalsjuristen ingår också i stödet kring samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat.

Syftet är att både du som anställd och högskolan som organisation, genom en effektiv avtalshantering, maximerar möjligheten till ett lyckat samarbete mellan finansiärer och deltagande parter. Genom korrekta avtal tydliggörs rollerna och åtagandena i projekten, dels för att minimera risker och dels för att säkerställa en smidig projektstyrning och kommunikation. Dessutom ger juristen stöd i immaterialrätt för att tillsammans med innovationsrådgivare öka värdet av forskningens tillämpning i samhället.

Avtalsstöd

Avtalsstöd för forsknings- och samverkansprojekt: stöd vid upprättande, granskning och förhandling av avtalsvillkor där högskolan är koordinator eller part, med hänsyn till gällande regler för lärosäten. Exempel på typer av avtal som granskas:

 • Samverkansavtal
 • Projektavtal
 • Uppdragsforskning
 • Konsortialavtal för EUs ramprogram
 • Partnerskapsavtal (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)
 • Tilläggsavtal (amendment) till EUs ramprograms bidragsavtal
 • Samarbetsavtal
 • Industridoktorandavtal
 • Gästprofessursavtal
 • Avsiktsförklaring (Letter of intent, memorandum of understanding)
 • Avtal om överföring av material (Material transfer agreement)
 • Sekretessavtal

Juridisk rådgivning kring immaterialrätt i akademiska sammanhang:En komplett strategi kräver ett juridiskt perspektiv för att öka värdet på resultaten genom immaterialrättsliga skydd. Med såväl juridisk rådgivning som innovationsrådgivning får du hjälp att skapa de nödvändiga avtal och strukturer som behövs för att ta dina resultat till nästa steg.

Avtalshantering

För avtalshantering behöver juristen följande information från projektledaren:

 • Allmän beskrivning av projektets innehåll, målsättningar och finansieringsvillkor, där högskolans roll i samarbetet är tydligt specificerat.
 • Projektintyg och forskarintyg vid lämpliga utlysningar. För övriga projekt behövs det underlag om hur projektet ska finansieras.
 • Motparts eller koordinators kontaktuppgifter vid förhandling av avtalsvillkor samt för EU-finansierade projekt
 • Medverkande forskares synpunkter kring äganderätt

Undertecknande

Rätten att teckna avtal följer Högskolan i Borås delegationsordning SOB (Styrelsens organisations- och beslutsordning) och ROB (Rektors organisations- och beslutsordning).

Delegationsordningen för avtal/kontrakt har följande beloppsgränser:

Bidragsavtal för forskning och innovation (avtal/kontrakt som avser bidrag, godkännande av finansiärers bidragsvillkor, mm) och dess projektavtal

 • Över 10.000.000 kr i omsättning inkl. ev. samfinansiering - Rektor undertecknar
 • Upp till 10.000.000 kr - Akademichef, chef för Forskning&Innovation eller motsvarande undertecknar
 • Upp till respektive chefs beloppsgräns delegerad av överordnad chef - prefekt, enhetschef eller motsvarande undertecknar

Övriga relevanta avtal för projekt inom forskning och innovation*

 • Över 5.000.000 kr - Rektor undertecknar
 • Upp till 5.000.000 kr - Akademichef, chef för Forskning&Innovation, förvaltningschef eller motsvarande undertecknar
 • Upp till respektive chefs beloppsgräns delegerad av överordnad chef - prefekt, enhetschef eller motsvarande undertecknar

*Innehållet i denna tabell är framtaget utifrån Rektors organisations- och beslutsordning endast i informationssyfte. För att ta reda på den behöriga firmatecknaren för ditt projekt, kontakta din närmsta chef för mer information.

Det finns en checklistan är för dig som är projektkoordinator och behöver juridiskt stöd för att upprätta, granska eller förhandla avtal för ett forsknings- eller samverkansprojekt, i vilket Högskolan i Borås är avtalspart.

Läs checklistan

Kontakt till avtalsjurist

Boka ett möte (fysiskt eller via zoom) med avtalsjurist:
Zuleyma Montenegro De Rynge
(kontakt – ZUMO via Zoom).