Planeringsbidrag Horisont 2020

Svenska myndigheter ska främja deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Som stöd till svenska deltagares arbete med att förbereda och skriva en ansökan till Horisont 2020 erbjuds möjlighet att söka planeringsbidrag. Ett planeringsbidrag kan sökas i samband med en aktuell utlysning inom ett EU-program.

Energimyndigheten

Område: Energi
Energimyndigheten kan ge stöd till själva arbetet med projektansökan till ett EU-program med energirelevans.

MSB

Område: Samhällsskydd och beredskap
MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap. Projektförslaget ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Samhälleliga utmaningar (Societal challenges).

Rymdstyrelsen

Område: Rymdverksamhet
Rymdstyrelsen vill uppmuntra svenska aktörers deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020. Sökanden kan vara antingen partner eller koordinator i det projekt ansökan gäller och projektet ska ha adekvat koppling till rymdverksamhet.

VGR

Stöd till förberedelse och mobilisering inför utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Målgrupp: Små och medelstora företag. Icke vinstdrivande organisationer och forskningsorganisationer såsom lärosäten, forskningsinstitut, näringslivets branschorganisationer, kommuner.