Person med laptop

FoI-finansiärer och RESEARCHconnect

RESEARCHconnect 

Sök forskningsfinansiering och utlysningar via databasen RESEARCHconnect. Databasen inkluderar utlysningar från finansiärer i Sverige och utomlands.
Läs mer om RESEARCHconnect

 


Nationella finansiärer

Statliga forskningsråd, regionala och lokala stiftelser samt övriga stiftelser och fonder.

Statliga forskningsråd

Energimyndigheten

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.
Läs mer om Energimyndigheten 

FORMAS

Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete.
Läs mer om Formas

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd FORTE

Forte initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
Läs mer om Forte

Naturvårdsverket

Finansierar forskning till stöd för arbetet med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och Sveriges arbete med internationella miljökonventioner.
Läs mer om Naturvårdsverket

Vetenskapsrådet

Fördelar stöd till svensk grundforskning med sikte på högsta vetenskapliga kvalitet och förnyelse. Huvuddelen av forskningsstödet går till projekt som initierats av forskarna själva.
Läs mer om Vetenskapsrådet

VINNOVA

För innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.
Läs mer om Vinnova

Regionala/lokala stiftelser

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.
Läs mer om Familjen Kamprads stiftelse

Gunnar Ivarsons stiftelse

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att ekonomiskt stödja utvecklings- och forskningsprojekt som verkar för ett miljömässigt-, socialt- och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande.

Sparkbanksstiftelsen Sjuhärad

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Västra götalandsregionen (VGR)

Västra Götalandsregionen  arbetar för att utveckla starka forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland samt att öka västsvenskt deltagande i nationella och europeiska forskningsprogram.
Läs mer om VGR

Stiftelser & fonder

AFA Försäkringar

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet.
Läs mer om AFA Försäkringar

Allmänna arvsfonden

För utveckling av verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
Läs mer om Allmänna arvsfonden

Astma- och Allergiförbundet

För forskning som vill främja en förbättrad hälsa och livskvalitet hos människor med allergi och annan överkänslighet.
Läs mer om Astma- och allergiförbundet

Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation

Syftet är att underlätta forskning generellt, och framförallt konst och samhällsvetenskaplig forskning.
Läs mer om Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation

Brottsofferfonden

Medel för brottsofferinriktade projekt och verksamheter.
Brottsoffermyndighetens hemsida

Cancerfonden

Medel för driftskostnader, anställande av personal, forskarmånader som avser att bereda möjlighet till forskningsledighet, att främja cancerforskningen genom att rekrytera yngre forskare till området, samt för kongress och resa.
Läs mer om Cancerfonden

Carnegiestiftelsen

För vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.
Läs mer om Carnegiestiftelsen

Centrum för idrottsforskning

Stödjer idrottsforskare genom att fördela forskningsmedel.
Gymnastik- och idrottshögskolans hemsida

Europeiska socialfonden i Sverige

Programmet ska verka för regional konkurrenskraft, för sysselsättning och mot utslagning.
Läs mer om Europeiska socialfonden

Hjärt-Lungfonden

Hög vetenskaplig kvalité, trovärdighet och seriositet är de ledord Hjärt-Lungfondens Forskningsråd arbetar efter när de bedömer de ansökningar som kommer in till oss från forskare runt om i landet.
Läs mer om Hjärt-Lungfonden

Hörselforskningsfonden

Stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.
Läs mer om Hörselforskningsfonden

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Myndighet som förutom ordinarie verksamhet finansierar viss forskning om arbetsmarknaden.
Läs mer om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.
Läs mer om forskningsstiftelserna på Handelsbankens hemsida

Jerringfonden

Delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.
Läs mer om Jerringfonden

KK-stiftelsen

KK-stiftelsen vill stärka svensk forskning och öka kontakten mellan högskola och näringsliv.
Läs mer om KK-stiftelsen

Konkurrensverket

Bidrar till att den svenska forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet utvecklas.
Läs mer på Konkurrensverkets hemsida

Kungl. Vitterhetsakademien

För att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård.
Läs mer om Kungl. Vitterhetsakademiens

Lars Erik Lundbergs stiftelser

Stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser i företag. Primärt inom byggsektorn.
Läs mer om Lars Erik Lundbergs stiftelser

Lars Salvius-föreningen

Bidrag avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Projektbidragens storlek är vanligen 25 000–75 000 kr.

Mistra

Ett Mistra-program ska bidra till att lösa viktiga miljöproblem. Forskarna i programmet har därför en ständig och nära dialog med praktiker från svenska företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer för att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning för en hållbar utveckling.
Läs mer om Mistra

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Läs mer på MSB:s hemsida

Ridderstads Stiftelse

Stöd för pressforskning med historiskt perspektiv, reklamhistoria samt den grafiska teknikens och bokhantverkets historia.
Läs mer om Ridderstads stiftelse

Riksantikvarieämbetet

För forskningsprojekt som kan tillföra intressanta, men inom forskningen tidigare oprövade perspektiv på kulturmiljöarbetet.
Riksantikvarieämbetets hemsida 

Riksbankens Jubileumsfond, stiftelsen

Stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive teologi och juridik.
Läs mer om Riksbankens Jubileumsfond

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation SJSF

Stöd till forskning, utveckling och utbildning.
SJSF:s hemsida

SIDA

Stödjer regionala forskningsnätverk som stärker den nationella forskningskapaciteten, samt stöd till forskare vid svenska institutioner för forskning om utvecklingsfrågor.
Läs mer på SIDA:s hemsida

Stiftelsen Bankforskningsinstitutet

Stödjer vetenskaplig forskning om finansiella institutioner och marknader.
Läs mer på stiftelsens hemsida

Stiftelsen Futura

Stödjer studier där de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö beaktas.
Läs mer om Futura

Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF ska stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Den stödda forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.
Läs mer om SSF

Stiftelsen för Internetinfrastruktur - SE

Stödjer Internetutvecklingen i Sverige genom Internetfonden.
Läs mer på SE:s hemsida

Stiftelsen Lars Hiertas minne

Stipendier från 5000-50000 kr kan sökas. Finansieringen bör avse omkostnader för projektets genomförande.
Läs mer om stiftelsen till Lars Hiertas minne

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, teologi och juridik samt naturvetenskaper - inbegripet medicin.
Läs mer om Längmanska kulturfonden

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Syftet är att göra det möjligt för svensk högre utbildning och forskning att vidga sitt internationella kontaktnät.
Läs mer om STINT

Sweden Japan Foundation

Stipendier för forskning på högskolenivå i Japan.
Läs mer om Sweden Japan Foundation

Svea Bredals fond

Fondens syfte är att ge bidrag till biblioteksforskning om bibliotekens verksamhet och funktioner. Fonden utdelas en gång om året årligen. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett. Ansökningsblankett till Svea Bredals fond (PDF).

Svenska Institutet

Erbjuder både individuella forskare och institutioner att söka stöd för institutionellt samarbete, främst avseende utbyte på universitets-/högskolenivå.
Svenska Institutets hemsida

Sverige-Amerika Stiftelsen

Möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA.
Läs mer om Sverige-Amerika Stiftelsen

Sveriges geologiska undersökning

Stöd till geovetenskaplig forskning.
Hemsida för Sveriges geologiska undersökning

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Främjar vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.
Läs mer om Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Wahlgrenska stiftelsen

Ändamålet är att stödja medieutvecklingen genom att lämna bidrag till medieforskning, främst i form av anslag till projekt eller individuella stipendier.
Läs mer om Wahlgrenska stiftelsen (extern länk)

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna omfattar totalt 15 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg.
Läs mer om Wallenbergstiftelserna

Wenner-Gren Stiftelserna

Utdelning av stipendier till svenska forskare som vill resa utomlands och till gästforskare som vill komma till Sverige.
Läs mer om Wenner-Gren Stiftelserna

Åke Wibergs stiftelse

Stiftelsen ger anslag till vetenskaplig forskning och till vård och utbildning av barn och ungdom. Av hävd har Stiftelsen framför allt stött medicinsk forskning men även forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
Läs mer om Åke Wibergs stiftelse

Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

Verkar för forskning och teknisk utveckling, främst inom områdena energi, miljö, säkerhet, skogsindustriella processer och produkter samt andra material.
Läs mer om Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

 


Nordiska finansiärer

Den nordiska finansieringen för forskning utgår från det Nordiska Ministerrådet (NMR) som beslutar om budget och prioritering av de satsningar som görs.

Nordisk Innovationscenter (NICe)

Arbetar med att finansiera nordiska innovationsprojekt.
Läs mer om Nordisk Innovationscenter

Nordisk Energiforskning

Utlyser medel för forskning och innovationer inom energiområdet som kan främja Nordens intressen.
Läs mer om Nordisk Energiforskning

Nordiska samarbetsnämnderna

NOS-HS, NOS-M, NOS-N är nordiska samarbetsnämnder för forskning och forskningens infrastruktur och finansieras av respektive nationellt forskningsråd. Nämnderna finns inom Humaniora och Samhällsvetenskap, Medicin och Naturvetenskap. De har ibland mindre egna utlysningar eller är delaktiga i andra satsningar ex. NordForsk.

 


EU-finansiärer

EU – Horisont Europa

I januari 2021 startade Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig mellan 2021 och 2027.

Under första kvartalet 2021 bygger EU vidare på arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation och rustar för att ta sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål.
Läs mer om Horisont Europa

Övriga EU-finansierade forskningsprogram

ERA-NET – European Research Area - Network

EU-kommissionen har med ERA-NET skapat ett instrument för samverkan med forskningsfinansiärer i andra EU-länder. Syftet är att stärka europeisk FoU-samverkan och att på lång sikt öppna upp nationella program för deltagande av forskare från andra länder och därigenom bidra till rationalisering av FoU-insatser inom Europa.

För att sprida information om ERA-NET har det inrättats så kallade National Contact Points (NCPs) i hela Europa. Sveriges två NCP (National Contact Points) för ERA-NET finns på Vinnova och på Vetenskapsrådet.

EUREKA
EUREKA är ett samarbetsnätverk med 39 medlemsländer i Europa som har skapats för att främja samarbete mellan företag och forskare när det gäller marknadsnära forskning och teknisk utveckling. I projekten samarbetar såväl små som stora företag, institutioner och myndigheter från minst två medlemsländer. Det är deltagarna själva som initierar och utformar samarbetet.

EUREKA är inte en projektfinansierande organisation. Principen är att respektive deltagare själv finansierar sin del, ev. med hjälp av respektive lands nationella stödmöjligheter. Det finns två typer av EUREKA-projekt individuella projekt och s.k. klusterprojekt.

Vinnova är svensk samordnare och svarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Eurostars

Eurostars är ett EUREKA-program för forskningskompetenta små och medelstora företag, SMF (SME), och genomförs i samarbete med EU-kommissionen. Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SMF tar på sig projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SMF står för verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. Storföretag, universitet och institut har även möjlighet att medverka i projekten.

Ansökningar till Eurostars utvärderas av en oberoende internationell expertpanel. Ansökningar kan skickas in kontinuerligt och inkomna ansökningar utvärderas vid två tillfällen per år.

Vinnova är koordinator i Sverige och medfinansiär för svenska projekt.

ESF - European Science Foundation

ESF är en europeisk samarbetsorganisation och ett forum för informationsutbyte och forskningspolitiska diskussioner. ESF beviljar bidrag för olika former av forskningssamverkan samt tar fram rekommendationer och gör utredningar av forskningspolitisk natur.

Vetenskapsrådet är en av fyra svenska medlemsorganisationer och den som koordinerar det svenska deltagandet. Övriga svenska medlemsorganisationer är Formas, FAS, KVA, Vitterhetsakademien samt Vinnova.

ESF initierar forskningssamarbete inom olika områden och samordnar ett antal forskarnätverk av olika slag., t.ex. Exploratory Workshops och COST (se nedan).

COST

COST står för "European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research" och är ett europeiskt samarbetsprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. COST syftar till att organisera och samordna FoU-projekt vid universitet, institut och industrier i Europa så att de nationella resurserna utnyttjas mer effektivt. Man kan säga att COST är ett långsiktigt planerat ”preparandprogram” (3-4 år) med klara syften att bygga upp sin ansökan inom FP7 eller annat EU-forskningsprogram. Detta innebär att COST ej förfogar över forskningspengar men däremot nätverkspengar, dvs. finansiering av resor, workshops, nätverksuppbygganden, etc.

Vinnova - samordnar det svenska COST-deltagandet och är nationell koordinator (NCC).

JTI (Joint Technology Initiatives) och Teknikplattformar

Teknikplattformar är stora strategiska samarbeten som ska fokusera och kraftsamla Europas resurser på viktiga industriella områden. Varje plattform ska samla olika aktörer - företag, forskningsorganisationer, myndigheter, konsumenter m.fl. - med syftet att samarbeta kring och ta fram gemensamma forskningsstrategier.

Sex plattformar har utsetts till Joint Technology Initiatives (JTI) och påbörjade sitt arbete under 2008.