EU - Horisont Europa

Det består av flera olika delprogram som fungerar på olika sätt. Många delprogram är ganska lika tidigare motsvarigheter inom Horisont 2020, men det finns också helt nya inslag. De största delarna av Horisont Europa beskrivs som följande tre ”pelare”:

1. Vetenskaplig spetskompetens

Inom denna pelare görs EUs stora satsning på grundforskning genom European Research Council (ERC). ERC syftar till att ge goda förutsättningar för utveckling av vetenskaplig excellens i Europa och riktar sig till forskare i olika faser av karriären. Inom pelare 1 finns också Marie Sklodowska-Curie Actions. Syftet med dessa är att möjliggöra internationell mobilitet för framför allt juniora forskare som doktorander och ”postdoks”. Pelaren innehåller också omfattande satsningar på forskningsinfrastruktur.

2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Finansieringsprogrammen inom pelare två är avsedda för internationella samarbetsprojekt, inom ett antal områden (kluster) som täcker bland annat hälsa, energi, transport, bioekonomi, kultur och kreativitet med mera. De flesta utlysningarna inom pelare två beskriver detaljerat vilken typ av projekt som kommer finansieras, vilka resultat som förväntas och hur resultaten ska kunna tillämpas och göra skillnad. Utlysningarna svarar mot olika politiska målsättningar och prioriteringar inom EU.

3. Innovativa Europa

Inom pelare tre samlas en rad finansieringsinstrument som syftar till att främja och möjliggöra nya innovationer samt skapa nya marknader och ”ekosystem” för dessa. Här opererar Europeiska innovationsrådet (EIC) som bland annat innehåller forskningsnära finansieringsmöjligheter inom EIC Pathfinder samt mer marknadsnära finansiering inom EIC Accelerator.

Högskolan i Borås har framgångsrikt deltagit i det tidigare ramprogrammet - Horisont 2020 - genom många olika projekt. Vi har mycket goda förutsättningar att erhålla finansiering även inom Horisont Europa. Vill du veta mer och diskutera hur din forskning kan kopplas till programmet? Kontakta Mats Dolatkhah och/eller Peter Klason.

Här kan du läsa mer om Horisont Europa