Fokus på social hållbar utveckling

Hur löser vi utmaningar som en åldrande befolkning, brist på ekonomiska resurser och brist på arbetskraft? Hur bygger vi ett socialt hållbart samhälle där vi kan behålla den svenska välfärdsstaten och inkludera nyanlända? Dessa och många andra frågor diskuterade en grupp forskare från tre av högskolans centrumbildningar när de bjöd in till seminarium i Bryssel i mitten på september.

Seminariet hölls på Vinnovas kontor i Bryssel och ett 20-tal personer deltog. Fem forskare från olika discipliner presenterade högskolans forskning inom kulturpolitik, välfärdsstudier och hållbart samhällsbyggande.

Bland annat kunde forskarna konstatera att vi tar emot alldeles för få nyanlända för att välfärdsstaten ska fortsätta fungera i framtiden på samma sätt som innan och med bibehållen tillit till varandra och till staten. Det försvåras dessutom av att nätforum skräddarsys så att individer på internet enbart får ta del av information hen förväntas tycka är intressant – det skapas filterbubblor som gör att individer sällan får ta del av åsikter som står i strid med ens egna.

– Jag menar att om vi kan hitta plattformar där vi kan diskutera utan så kallade filterbubblor, så är det ett sätt att skapa tillit. Men frågan är om det är realistiskt eller en utopisk idé, säger Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Nyanlända är en tillgång

Under seminariet berättade forskarna också om hur viktigt det är att bygga hållbart, inte bara när det gäller resursåtervinning utan även för social inkludering.

– För att det ska vara hållbart byggande måste man till exempel tänka på design för en äldre befolkning och en design som möjliggör integration, energieffektivitet och säkerhet när det gäller klimatpåverkan samt att bygga i material som sedan går att återvinna, berättar Agnes Nagy, universitetslektor i ingenjörsvetenskap.

Forskarna lyfte också exempel på den kompetens som nyanlända för med sig till Sverige och hur den kan tas till vara. Kennert Orlenius, professor inom pedagogiskt arbete, berättade om projektet ”Konfektion 4.0” där man undersöker just detta för att bygga en regional och internationell innovativ plattform som rör textil produktion.

–  Nyanlända är i realiteten snarare en tillgång än en kostnad, betonar han.

Fjärde gången i Bryssel

Det är fjärde gången Högskolan i Borås håller seminarium i Bryssel. Vid besöket passade gruppen också på att besöka flera olika sakkunniga på Europeiska kommissionen och Generaldirektoratet för forskning och innovation för att lära sig mer om arbetet med forskning inom EU.

– Det är viktigt för oss att visa upp högskolans forskning i Bryssel, samt att knyta kontakter och lära oss mer om hur vi kan påverka vilken forskning som prioriteras inom EU, säger Jenny Johannisson, vicerektor för forskning.

Två intensiva dagar gjorde att gruppen forskare blev inspirerade att fortsätta sin forskning inom området, tillsammans.

– Under besöket har vi förstått att våra forskningsfrågor är högaktuella när det planeras för fortsatta prioriteringar och vilken forskning som ska få stöd av EU. Ambitionen är nu att skriva ihop en forskningsansökan där vi kan samarbeta med våra olika inriktningar inom social hållbar utveckling, säger Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete.

Högskolan forskar i flera EU-projekt

Besöket planerades och genomfördes av högskolans Grants and Innovation Office (GIO).

– Under det senaste året har det gått väldigt bra för högskolan när det gäller forskningsansökningar till EU. Förutom våra pågående projekt har vi just nu tre kontrakt under beredning där ett av dem koordineras från Högskolan i Borås, säger Dubravka Grdic Eliasson, forskningsrådgivare på GIO.

Nästa period för ansökningar till Horizon 2018-2020 öppnar i slutet på oktober. Men för intresserade forskare på högskolan finns det redan nu tillgång till utkast hos GIO.

Läs mer

Projektet Konfektion 4.0 (extern länk)

Centrum för välfärdsstudier

Centrum för kulturpolitisk forskning

Centrum för hållbart samhällsbyggande

Text och bild: Anna Kjellsson