Innovationsbloggen: Forskningsnära verifiering tar ditt forskningsprojekt vidare

Under ett forskningsprojekt utvecklas, förutom projektets huvudresultat (det vill säga svaret på en forskningsfråga), många andra typer av ”resultat” som metoder, modeller, uppfinningar, mjukvara, data, design (ritningar, mönster och skisser) eller uppfinningar. Dessa skapade kunskapstillgångar kan ofta självständigt nyttiggöras till gagn för andra forskare, företag, myndigheter eller organisationer. Och det gäller alla forskningsresultat och tillgångar inom alla discipliner, allt från filosofi till humaniora/samhällsvetenskap eller teknik/naturvetenskap, med mera.

Ett resultat från ett forskningsprojekt är dock sällan så ”färdigt” att det kan tillämpas och fungera praktiskt och långsiktigt i företag eller samhälle. Därför är ofta verifiering ett nödvändigt steg för att bekräfta att idén är värd att utveckla vidare. Det kan till exempel handla om: att en metod som utvecklats i forskarmiljö kan fungera i större skala; att det kan göras till rimlig kostnad; att det finns en efterfrågan och en marknad som är villig att betala för produkt eller tjänst; att det är en långsiktigt hållbar produkt; eller att en metod är bättre eller säkrare än befintliga lösningar. Det kan också vara att en skapad kunskapstillgång går att skydda med patent eller andra upphovsrättsliga skydd; att man behöver skapa sig en bild av hur omvärlden ser ut utanför akademin för att bygga nätverk, hitta samarbetspartners,  med mera.

Om Innovationsbloggen
Stefan Dahlin och Jan Tengwall är högskolans innovationsrådgivare och vi vill med denna blogg visa på olika delar av våra dagliga uppgifter samt inspirera med olika exempel på hur forskningen kan nyttjas och komma till gagn för samhället. Vi stöter på många intressanta projekt vars deltagare vill komma vidare med sina idéer och forskningsresultat, och där vi kan bidra till att det blir någonting av dessa projekt genom olika former av nyttiggörande nivåer.

Genom bloggen vill vi inspirera och visa på olika möjligheter till nyttiggörande, främst av högskolans forskning, men även lyfta fram exempel på lyckade innovationsprojekt både lokalt, nationellt och internationellt. Vi vill inspirera dig som läser bloggen till att bidra till hållbar utveckling. Ibland kan det räcka med att kontakta våra forskare och ge dem en ny infallsvinkel, en ny kontakt eller annat värdefullt som kan göra deras forskning än vassare och leda till att den kommer till nytta i samhället.

Finansieringsstöd för verifiering

Det finns finansiering att söka för verifiering av kunskapstillgångar. En vanlig finansiär för oss på Högskolan i Borås är Chalmers Innovationskontor som via Vinnovas program Verifiering För Tillämpning (VFT) ger bidrag till detta utan krav på medfinansiering. Första steget i ansökningsförfarandet är alltid att kontakta innovationsrådgivare på GIO. Tillsammans diskuterar vi fram ett förslag på verifieringsprojekt och hur själva genomförandet ska gå till. Det kan till exempel vara lämpligt att dela in projektet i flera faser, Innovationskontoret ser helst uppdelning i minst två faser. Ansökan är kortfattad och handläggningen mycket snabb. Ett verifieringsprojekt genomförs normalt under 6–9 månader och finansieringen är max 300 000 kronor för alla faserna.

Hög beviljandegrad

Eftersom ansökningsförfarandet sker i dialog med Innovationskontoret är beviljandegraden hög. Samtliga ansökningar från högskolan, under de år som innovationsrådgivare på GIO handlagt ärendena, har beviljats. Vilken annan finansiär kan visa 100 procent beviljandegrad till oss? 2018 fick vi fyra verifieringsprojekt beviljade och sedan GIO inrättades 2015 har projekt inom samtliga högskolans akademier fått verifieringsbidrag från programmet.

Varje forskare som vill att deras forskning ska komma till nytta, kan komma till användning av andra utanför den akademiska sfären (finns det någon forskare som inte vill det?), bör använda denna möjlighet. Kontakta innovationsrådgivarna på GIO, vi hjälper er!

Stefan Dahlin, Innovationsrådgivare