Postöppning

Inkommen post till Högskolan i Borås är antingen adresserad till högskolan eller personadresserad. Med personadresserad post avses försändelse där personnamnet står först. Post som är adresserad till högskolan öppnas av registrator. Personadresserad post skickas oöppnad till adressaten.

I 5 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen framgår att allmän handling som inkommit till högskolan ska registreras utan dröjsmål. För att kunna följa lagstiftningen är det viktigt att all post öppnas skyndsamt. Detta gäller även när någon medarbetare är frånvarande p.g.a. sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan tjänstledighet (Se vidare ”Information om hantering av allmänna handlingar.”) För att underlätta myndighetens uppgift avseende registrering av allmänna handlingar är det lämpligt att varje medarbetare ger sitt godkännande till delegerad öppning av personadresserad post av registraturet.

Medarbetare som inte delegerar öppning av personadresserad post ansvarar själva för att säkerställa att dennes post öppnas och att allmänna handlingar skickas vidare till registraturet.

 

 

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås