Projekt Microsoft 365

Microsoft 365  är en produkt från Microsoft bestående av ett antal standardiserade IT-tjänster och applikationer som tillhandahålls över internet, så kallade molntjänster.

Bakgrund
Högskolan i Borås vill erbjuda en modern, attraktiv och flexibel IT-miljö, utifrån ett användarperspektiv, som också ger utökade möjligheter till ett förenklat samarbete och en samverkansplattform såväl internt som externt.

Arbetsgång i projektet
I ett första skede kommer avdelningen IT att implementera de tjänster som är att anse som en basinfrastruktur där befintliga system ersätts med system och applikationer från Microsoft.

Därefter kommer planering och prioritering för införande av ytterligare applikationer och tjänster att genomföras tillsammans med verksamheten för att säkerställa en behovsstyrd implementation.

För att implementera tjänster krävs att det görs en risk- och sårbarhetsanalys för respektive tjänst för att avgöra om den ska implementeras och om ett regelverk behöver tas fram gällande tjänsten.  Beslut om ett eventuellt införande av applikationer och tjänster inom Microsoft 365 fattas av IT-chef.

Status

Ta del av statusen kring införandet av IT-tjänster och applikationer inom Microsoft 365.

E-post

E-postsystem Exchange Online/Outlook, One Drive och Office Online är implementerat. 

Teams (uppdaterad 21-10-04)

Högskolan kommer att avvakta att fatta beslut om en eventuell implementation av Teams.

Anledningen är att vi vill invänta resultatet av två pågående utredningar. I det ena fallet rör det sig om en utredning där åtta myndigheter tittar på alternativa tjänster till Teams och i det andra fallet är det en grupp bestående av jurister och IT-chefer inom högskole- och universitetssektorn som utreder frågan med anledning av problematiken med amerikanska molntjänster relaterat till GDPR.

Högskolan avser därför att tidigast i januari 2022, beroende på vad utredningarna kommer fram till, fatta ett beslut i frågan.