Frågor och svar om nya tillgänglighetsdirektivet

Generella frågor om tillgänglighet

Vem ansvarar egentligen för tillgänglighet på högskolan? Vem ser till att högskolan följer lagen? 

På Högskolan i Borås finns i dagsläget ingen huvudansvarig för att se till att tillgänglighet följs i alla kanaler/system. Respektive chef har - enligt 5 kap. 2 § SOB - ansvar för att verksamheten bedrivs på det sätt som beslutats i föreskrifter, interna riktlinjer eller policys. Detta innebär att varje chef har att se till att den verksamhet som denne ansvarar för gör detta.

Vem ansvarar för tillgänglighetsfrågor på högskolans webbplats?

När det gäller tillgänglighet på webbplatsen så har alla som publicerar innehåll, oavsett vad, ansvar för att lagkraven uppfylls. Systemansvarig för högskolans webbplats är kommunikationschefen. En åtgärdsplan finns för att säkerställa att högskolans webb åtgärdar eventuella brister i att möta de krav som WCAG 2.1 ställer på webbplatser för offentliga organisationer samt att säkerställa att WCAG 2.1 även i framtiden efterlevs.

Vem kontrollerar att högskolan följer lagen?

DIGG är tillsynsmyndighet. 

Vad händer om våra system inte är tillgängliga (oavsett system)?

Om vi inte följer de direktiv kring tillgänglighet som finns så begränsar vi personer med funktionsvariationer att ta del av det som är publicerat i det aktuella systemet. Uppfyller högskolan inte lagkraven så kan vi dessutom bli skyldiga att betala vite.

Från när gäller tillgänglighetsdirektivet? 

Lagen trädde i kraft 23 september 2020. Från och med detta datum måste det vi publicerar i våra system vara tillgängligt. Är det något som har publicerats före det datumet, men efter 23 september 2018, måste det göras tillgängligt. Material som publicerades före 23 september 2018 omfattas inte av direktivet. 

Tillgänglighet på webbplatsen

Måste verkligen alla tillgänglighetsanpassa pdf-filer själva? Finns det ingen central funktion som kan se över och fixa detta? 

Ansvaret ligger på alla medarbetare att se till att vi lever upp till de lagkrav som tillgänglighetsdirektivet innefattar.  Varje enskild medarbetare måste se till så att ens eget material är tillgänglighetsanpassat.

Måste alla filer vara tillgängliga eller endast de som har en extern målgrupp? 

Alla filer på vår webbplats måste tillgänglighetsanpassas, oavsett om de är publicerade på webbsidor som riktar sig till externa besökare, studenter eller anställda. 

Tillgänglighet i andra system än webbplatsen

Vad gäller för andra system som till exempel Canvas? Måste pdf:er vara tillgängliga där också?

Den nya lagen omfattar andra system än bara högskolans webbplats. Är du osäker på vad som gäller för andra system, ta kontakt med personen som är systemansvarig för just det systemet.

Särskilda typer av dokument

Vad gäller undertecknade dokument som måste skannas in för att få med signaturen (som t.ex. på styrdokumentsidan där dokument från diariet publiceras)? 

Fundera på om webben är den bästa platsen att tillgängliggöra dokumenten. Alla anställda på högskolan har till exempel tillgång till BOX som är bättre lämpat för att lagra dokument.

En kursplan kan ju ligga på flera platser på webben, tas det något samlat grepp eller måste var och en göra en kursplan tillgänglig varje gång den ska publiceras någonstans? 

Den som publicerar kursplanen måste se till att just det dokumentet är tillgängligt. Ambitionen är att kursplanen ska vara tillgänglighetsanpassat från början så under förutsättningarna att det inte görs någon ändring i originalet så ska det vara tillgängligt. 

Vad gör jag om det ligger dokument som jag inte gjort eller ansvarar för på en webbsida där jag är sidansvarig? 

Vet du inte vem som har laddat upp dokumenten så är det ditt ansvar som sidansvarig att antingen anpassa dokumenten så att de blir tillgängliga eller fundera på ifall de kan tas bort från sidan. Otillgängliga dokument får inte förekomma på webbplatsen. Om du vet, eller kan ta reda på vems dokumentet är, kontakta den personen och diskutera tillgängliggörandet av dokumentet. 

Att göra en pdf tillgänglig

Finns det någon utförlig manual för hur man gör tillgängliga pdf:er?

Här finns en webbsida som beskriver hur du skapar en tillgänglig pdf-fil. 

Upplever du att du behöver mer stöd så kontakta din närmaste chef.

Andra filformat än pdf 

Kan jag lägga upp filer av andra format än pdf på webben istället? 

Andra format än pdf får endast läggas ut på webben i undantagsfall. Det kan till exempel gälla olika mallar. Oavsett vilket format som läggs ut så ska det vara tillgänglighetsanpassat. Det går alltså inte att lägga ut en word-fil som inte är tillgänglig istället för en pdf-fil.