Bild på lappar med ordet välkommen på olika språk

Översättning

Vill du ha hjälp med översättning? Kontakta kommunikation@hb.se för att få stöd med:

 • Översättning till engelska
 • Språkgranskning av texter på engelska
 • Stöd vid språkfrågor gällande engelska inklusive fortbildning i högskoleterminologi och uttal i mindre utsträckning

Kommunikation ansvarar för att översätta och språkgranska texter, kommunicera riktlinjer, ge stöd med översättnings- och språkgranskningsarbete samt uppdatera vår svensk-engelska ordlista.

Stödet erbjuds av Kommunikations samordnare för engelska översättningar, antingen genom direkt översättning/språkgranskning eller genom kontakt med upphandlade översättare och översättningsbyråer. Observera därför att tjänsten kan vara förenad med en kostnad. Utbudet kan också ändras beroende på Kommunikations resurser. Beställaren ansvarar för att översättningar som rör forskning och utbildning vid behov innehållsgranskas av sakkunniga/ämnesföreträdare. Observera att den svenska versionen av texten ska vara klar innan översättning görs.

Här kan man ta del av högskolans Riktlinjer för engelska översättningar, Dnr 757-16 (PDF)

Vilka texter gäller det?

Dessa områden är prioriterade för översättning för att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås:

 • Säkerhet, rättssäkerhet, och transparens i högskolans arbets- och studiemiljöer
 • Doktorandinformation
 • HR
 • Forskningskommunikation
 • Utbildning
 • Allmän information om högskolan och akademier/enheter

Ordinarie tjänster (utan kostnad i vanliga fall, men det finns vissa undantag)

 • Interna dokument för medarbetare (t.ex. miljöpolicy)
 • Vardagsnära information och dokument/webbsidor som behövs på engelska för att kommunicera med studenter och medarbetare
 • Marknadsföringsmaterial/inbjudningar (vid omfattande texter kan en kostnad debiteras, detta stäms av med beställaren)
 • Rådgivning i översättningsfrågor
 • Fortbildning i högskoleterminologi och engelskt uttal för högskolans medarbetare i mindre utsträckning

Övriga tjänster (debiteras beställaren)

 • Kursplaner/utbildningsplaner och annat undervisningsmaterial
 • Vetenskapligt material (t.ex. ansökningar, rapporter, avhandlingar)
 • Kontrakt mellan kärnverksamheterna och omvärlden

Diarienummer utgår från ärendet och inte från språket, vilket innebär att översättningen ska läggas på samma diarienummer som den svenska versionen. Beställaren ansvarar för att översättningen diarieförs.