Språkgranskning

Stöd från högskolan

Kommunikation kan i mån av tid själv genomföra språkgranskningen av vetenskapliga texter på engelska mot en kostnad som interndebiteras. Det finns också i vissa fall resurser eller rutiner inom respektive akademi för språkgranskning av vetenskapliga texter. Korrektur av skyltar, webbsidor mm är en del av Kommunikations ordinarie arbete, likaså språkgranskning av doktoranders avhandlingstitlar och abstract. Ta gärna kontakt med Kommunikation för mer information.

Om inte Kommunikation eller någon annan på högskolan kan genomföra ditt språkgranskningsuppdrag, ska man följa Kammarkollegiets ramavtal för översättning och språktjänster. Ramavtalet innefattar också tjänster såsom översättning, korrekturläsning, undertextning, voice over och transkribering.

Kammarkollegiets ramavtal

Följ den ordningen som Kammarkollegiets ramavtal anger. Ta kontakt med Kommunikation vid osäkerhet.

En vanlig fråga som Kommunikation får gällande ramavtalet är vad som gäller för språkgranskningen av egna vetenskapliga texter på engelska (utan någon översättning) oavsett "nivå" av språkgranskningen. Svar: Då ska avrop ske genom förnyad konkurrensutsättning och avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer inom delområdet i enlighet med ordningen i Kammarkollegiets ramavtal.

Kammarkollegiets ramavtal för översättning till engelska och språkgranskning på engelska hittar du här.

Avrop

Vid avrop ska en förnyad konkurrensutsättning genomföras, där samma information skickas till samtliga leverantörer i samband med avropet. Klicka här för att skicka avropsförfrågan till samtliga leverantörer. Skicka också texten som ska språkgranskas samt gärna blanketten Avroppsblanketten från Kammarkollegiet som hittas under "Gemensamma dokument".

Fundera på vilken nivå av språkgranskning du behöver och vilka krav och kriterier gäller samt önskat leveransdatum, brittisk/amerikansk engelska, och liknande. Avroppsblanketten innehåller all information som du måste ange och som leverantörerna behöver för att lämna en offert.

Kravställning

När det är förnyad konkurrensutsättning som gäller är pris, kompetens, arbetsprov, referenser och erfarenhet bara några exempel på krav och kriterier som kan ställas vid avrop. Läs mer i Kammarkollegiets Vägledning för avrop från ramavtalsområde Översättning och språktjänster som hittas under "Gemensamma dokument".

Observera att avrop till leverantörerna ska skickas med god framförhållning och krav och kriteria ska vara rimliga utifrån angiven tidsram. Om inga av leverantörerna i ramavtalet kan leverera ditt språkgranskningsuppdrag efter avrop, kan möjligheten till direktupphandling finnas. Kontakta upphandlingsenheten för dialog om lämpligt tillvägagångssätt. Se mer om vad som gäller vid direktupphandlingar.

Nivåer

Nivåerna för språkgranskning som nämns i Kammarkollegiets ramavtal är som följs. Tänk noga på vilken nivå är lampligt i ditt språkgranskningsärende. Ange vilken nivå som du behöver i samband med avrop. Vid osäkerhet av nivåval kan Kommunikation kontaktas för rådgivning. Läs mer i Kammarkollegiets Vägledning för avrop från ramavtalsområde Översättning och språktjänster som hittas under "Gemensamma dokument".

Nivå 1. Ren korrekturläsning

Språkgranskning enligt nivå 1 omfattar kontroll av:
- stavning
- böjning
- avstavning
- stringens
- grammatik
- kommatering och meningsbyggnad såsom syftningsfel eller liknande.

Nivå 2. Språkgranskning

Utöver ren korrekturläsning enligt nivå 1 omfattar språkgranskning nivå 2 en anpassning med hänsyn till målgruppen och till syftet med texten, vilket innebär kontroll
av att:
- meningarna har en tydlig uppbyggnad och bra flyt
- ordvalet är lämpligt för målgruppen
- stilen och tonen passar
- sambanden och sammanhanget är tydliga.

Nivå 3. Lättare redigering

Utöver det som ingår i nivå 1 och 2 omfattar nivå 3 kontroll av att:
- strukturen är användbar, logisk och tydlig för läsaren
- rubrikerna är informativa och enhetliga
- disposition och rubriker är anpassade
- inledningarna är bra ingångar till avsnitten
- sammanfattningen bidrar tydligt till textens syften.

Nivå 4. Större omarbetning

Utöver vad som framgår av nivå 1-3 omfattar nivå 4 mycket djupgående bearbetning av texten för exempelvis en helt ny läsargrupp eller syfte