Språkgranskning

Stöd från högskolan

Kommunikation kan i mån av tid genomföra språkgranskning av vetenskapliga texter på engelska mot interndebitering. Det finns också i vissa fall resurser eller rutiner inom respektive akademi för språkgranskning av denna typ av texter. Korrektur av skyltar, webbsidor m.m. är en del av Kommunikations ordinarie uppdrag, likaså korrekturläsning av doktoranders avhandlingstitlar, baksidestext och abstract. Kommunikation är också ett stöd om du har allmänna frågor om språkgranskning/korrekturläsning eller ramavtalen för språkgranskningstjänster.

Ta gärna kontakt med Kommunikation för mer information.

Ramavtal

Om inte någon medarbetare på högskolan kan genomföra ditt språkgranskningsuppdrag kan man anlita en extern leverantör, i första hand genom gällande ramavtal.

Kammarkollegiets ramavtal

Följ den ordningen som Kammarkollegiets ramavtal anger. Direktupphandling kan vara ett alternativ om inte Kammarkollegiets avtal kan tillgodose ditt behov. Ta kontakt med upphandlingsenheten vid osäkerhet.

Kammarkollegiets ramavtal innefattar också tjänster såsom översättning, korrekturläsning, undertextning, voice over och transkribering.

Kammarkollegiets ramavtal för översättning och språktjänster (extern länk).

Mer om Kammarkollegiets ramavtal