Exteriörbild Högskolan i Borås, samverkan

Strategiska samverkansprojekt

De projekt som högskolan deltar i syftar till att stärka och stimulera en utveckling av pågående verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan. Projekten kompletterar varandra och ska tillsammans med pågående utvecklingsarbete av samverkansarenor förhoppningsvis ge synergieffekter. Med högskolans satsning och samordning på samverkansområdet vill vi ge alla på högskolan ökad förståelse för och möjlighet att ta ansvar och agera för ökad kvalitet i samverkan samt kvalitet i forskning och utbildning. Med projekten vill vi leverera och tillgängliggöra arbetssätt och instrument som tydliggör och underlättar samverkan och nyttiggörande.


Läs översiktigt om de olika samverkansprojekten på vinnovas webbsida (extern länk)

MerSam – meritvärde av samverkansskicklighet
Det övergripande målet med projektet är att bidra till att skapa en bred förståelse och en sammanhållen strategi och struktur nationellt kring meritering och meriteringskriterier kopplat till samverkan.

Elva deltagande lärosäten
Högskolan i Borås koordinerar

Läs mer om MerSam


Läs tidigare nyhet om MerSam


PAUS   Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan.
Personrörlighet i form av lärarvistelser som främjar samverkan mellan lärosätet och samhället. Möjliggör för lärare att genomföra en tidsbegränsad vistelse på ett företag eller annan organisation utanför akademin som ska ge ny kunskap och nya perspektiv till arbetet samt till Högskolans utbildningar.

Åtta deltagande lärosäten
Södertörns högskola koordinerar
Läs mer om PAUS

OMAR Omvärldsarenan
Vidareutveckling av samverkansarenor som verktyg för strukturerad samverkan mellan akademi och externa parter med fokus mäta och värdera effekten av den samverkan som bedrivs

Åtta deltagande lärosäten
Högskolan i Skövde koordinerar
Läs mer om OMAR (extern länk)

SKÖN Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande
Projektet syftar till att stödja lärosätenas arbete med att utveckla verksamhetsanpassade modeller för kvalitetssäkring av samverkansuppgiften som en integrerad del i lärosätets kompletta uppdrag forskning, utbildning och samverkan.

Linköpings universitet koordinerar.
Sjutton deltagande lärosäten.

MUSA Metodik för Utveckling av Samverkansarenor

Projektet ska resultera i en konkret metodik som kommer att underlätta arbetet med att initiera och utveckla framtidens arenor för kunskapsutbyte. Det kommer att gynna kärnverksamheten och underlätta för lärosätena att fortsätta att vara en drivande kraft för utveckling av samhället.

Stockholms universitet koordinerar
Åtta deltagande lärosäten.
Läs mer om MUSA (extern länk)