Disciplinärenden

Enligt 10 kap 1§ högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot student som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,

3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller

4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier. 

Högskoleförordningen kapitel 10 (pdf)

Aktuellt just nu

Handläggare för studenträttsliga frågor vid utbildningsstöd har under hösten 2022 genomfört utbildning i olika frågor som berör disciplinärenden och denna har fördelats i 6 olika utbildningspass. Läs mer om utbildningen här

Anmälan

Anmälningsplikt

Handläggning

Lathundar

Råd till dig som ska anmäla en disciplinär förseelse