Disciplinärenden

Enligt 10 kap 1§ högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot student som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,

3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller

4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier. 

Högskoleförordningen kapitel 10 (pdf)

 

Anmälan

Vid grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 10 kap. 1§ högskoleförordningen ska ärendet anmälas skyndsamt till rektor och skickas till registrator för diarieföring.

Vid anmälan ska anmälningsblankett enligt nedan användas och till sin hjälp har anmälare tillgång till checklistor vars syfte är att fungera som stöd och bidra till att anmälan blir komplett vilket i sin tur leder till snabbare handläggning av ärendet.

Anmälan om förseelse (pdf)

Checklista förseelse examination (gäller ej salsexamination) (pdf)

Checklista förseelse salsexamination (pdf)

Anmälningsplikt

I högskoleförordningen sägs inte uttryckligen vem som ska göra en anmälan. Det är alltså inte bara vissa befattningshavare som exempelvis akademichefer och sektionschefer som är skyldiga att/kan göra anmälan till rektor. Skyldigheten/möjligheten att anmäla ett disciplinärende gäller alla anställda vid högskolan och förklaras närmre i högskolans Handläggningsordning för disciplinärenden avsnitt 5.2.

Handläggning

Handläggningen i disciplinärenden sker enligt högskolans gällande handläggningsordning. Denna innehåller information om bedömningen i disciplinärenden och annan viktig information till dig som i egenskap av anställd vid Högskolan i Borås kommer i kontakt med frågor relaterade till disciplinärenden gällande studenter.

Handläggningsordning för disciplinärenden vid Högskolan i Borås (pdf)

I dokumentet kan du hitta följande information:

 • Definitioner
 • Information till studenter
 • Några typexempel på försök till vilseledande vid examination
 • När blir ett fall av vilseledande aktualiserad
 • Särskilt om plagiering
 • Misstanke om störande och trakasserande beteende
 • Handläggning före anmälan till rektor
 • Grundad misstanke
 • Vad ska en anmälan innehålla
 • Examination under pågående ärende/efter rektors/disciplinnämndens beslut
 • Handläggning av ärende hos rektor
 • Handläggning av ärende vid disciplinnämnd
 • Överklagbara beslut

Lathundar

Som bilagor till högskolans handläggningsordning finns lathundar i form av tre processbeskrivningar som härrör till handläggning av ett disciplinärende samt en besvärshänvisning innehållande information kring överklagandeförfarandet i ett disciplinärende.

Prövning av beslut samt överklaganden i disciplinärenden (pdf).