Disciplinärenden

Enligt 10 kap 1§ högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot student som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,

3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller

4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier. 

Högskoleförordningen kapitel 10 (pdf)

 

Anmälan

Vid grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 10 kap. 1§ högskoleförordningen ska ärendet anmälas skyndsamt till rektor och skickas till registrator för diarieföring.

Vid anmälan ska det digitala anmälningsformuläret enligt nedan användas och till sin hjälp har anmälare tillgång till checklistor vars syfte är att fungera som stöd och bidra till att anmälan blir komplett vilket i sin tur leder till snabbare handläggning av ärendet.

Anmälan om förseelse 

Checklista förseelse examination (gäller ej salsexamination) (pdf)

Checklista förseelse salsexamination (pdf)

Anmälningsplikt

I högskoleförordningen sägs inte uttryckligen vem som ska göra en anmälan. Det är alltså inte bara vissa befattningshavare som exempelvis akademichefer och sektionschefer som är skyldiga att/kan göra anmälan till rektor. Skyldigheten/möjligheten att anmäla ett disciplinärende gäller alla anställda vid högskolan och förklaras närmre i högskolans Handläggningsordning för disciplinärenden avsnitt 5.2.

Handläggning

Handläggningen i disciplinärenden sker enligt högskolans gällande handläggningsordning. Denna innehåller information om bedömningen i disciplinärenden och annan viktig information till dig som i egenskap av anställd vid Högskolan i Borås kommer i kontakt med frågor relaterade till disciplinärenden gällande studenter.

Handläggningsordning för disciplinärenden vid Högskolan i Borås (pdf)

I dokumentet kan du hitta följande information:

 • Definitioner
 • Information till studenter
 • Några typexempel på försök till vilseledande vid examination
 • När blir ett fall av vilseledande aktualiserad
 • Särskilt om plagiering
 • Misstanke om störande och trakasserande beteende
 • Handläggning före anmälan till rektor
 • Grundad misstanke
 • Vad ska en anmälan innehålla
 • Examination under pågående ärende/efter rektors/disciplinnämndens beslut
 • Handläggning av ärende hos rektor
 • Handläggning av ärende vid disciplinnämnd
 • Överklagbara beslut

Lathundar

Som bilagor till högskolans handläggningsordning finns lathundar i form av tre processbeskrivningar som härrör till handläggning av ett disciplinärende samt en besvärshänvisning innehållande information kring överklagandeförfarandet i ett disciplinärende.

Prövning av beslut samt överklaganden i disciplinärenden (pdf).

Råd till dig som ska anmäla en
disciplinär förseelse

Huvudregeln är att anmälan om disciplinär förseelse bör
skrivas på svenska. I de fall anmälan härrör till en kurs med
engelskspråkig undervisning och studenten ifråga inte talar svenska, är
rekommendationen att anmälan skrivs på såväl engelska som svenska.

En anmälan per student ska upprättas. Som anmälare är det viktigt att du
funderar över vilken förseelse misstanken avser. Rör det sig om en
student som har plagierat en annans arbete eller kan det vara så att flera
studenter har samarbetat på ett otillåtet sätt? Här är det viktigt att
komma ihåg att även den student som hjälper en annan student att
vilseleda kan ha gjort sig skyldig till en disciplinförseelse och bör anmälas.
Försök till vilseledande behöver alltså inte ha skett för egen vinning.

Om det finns osäkerheter t.ex. kring vem av två eller flera studenter som
plagierat vem, bör man anmäla samtliga för plagiat alternativt otillåtet
samarbete. Det är därefter upp till rektor eller disciplinnämnden att
bedöma om en eller flera av de berörda studenterna gjort sig skyldiga till
försök till vilseledande.

Misstankar om plagiat kan väckas på olika sätt varav ett kan vara
indikationer om likheter från en genomförd digital plagiatskontroll (exv.
Urkund). Det är av stor vikt att du som lärare gör en manuell granskning
av likheterna mellan de berörda texterna då likheter som markerats kan
ha en annan förklaring än plagiat. Vid manuellt genomförda granskningar
är det viktigt att du som anmälare anger hur stor del av studentens text
som misstänks vara plagierat (likheterna bör, om möjligt, helst anges i
procentsats).

Vid misstankar om otillåtet samarbete, alternativt plagiat, p.g.a. likheter
mellan två eller flera studenters svar vid en examination är det viktigt att
du som anmälare beskriver vari likheterna mellan svaren finns och vad det
är med likheterna som väckt misstankar om fusk. Det kan t.ex. vara så att
svaren innehåller samma felaktigheter, att de är unika eller ovanliga i
förhållande till övriga studenters svar, eller att det inte är svaren i sig som
sticker ut, utan mängden likheter mellan dessa.

Du som anmälare ska meddela den berörda studenten om att anmälan har
gjorts och att ärendet är överlämnat till rektor för handläggning. Vi
rekommenderar att du, innan anmälan görs, tar kontakt med berörd
student för att informera om misstanken.

Det kan, efter att du som anmälande lärare skickat in en disciplinanmälan,
uppstå situationer där du kommer fram till att dina misstankar om
vilseledande inte längre kan anses vara grundade. Det är då viktigt att
rektor underrättas om detta. Mandat för att fatta beslut om att avskriva
ett disciplinärende har endast rektor eller högskolans disciplinnämnd och
du kan som anmälare inte återkalla ett sådant ärende.

Vi uppmanar dig som anmälare att följa våra råd och rekommendationer.
Ju mer komplett en anmälan är från början, desto mer effektiv blir den
fortsatta hanteringen. Till ditt stöd finns HB:s handläggningsordning,
checklistor med flera dokument vilka alla finns publicerade på denna del av
högskolans hemsida. Om du fortfarande upplever osäkerhet kring
utformning av en disciplinanmälan eller har frågor, vänligen kontakta
handläggare Nermina Aljic eller Petra Gustafsson på Utbildningsstöd.