Samarbetsgruppen för rättssäker examination (SAMREX)

Ny upplaga av Rättssäker examination
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har gett ut en ny upplaga av vägledningen Rättssäker examination, 2020.

Samarbetsgruppen för rättssäker examination (SAMREX) syftar till att vara en plattform, för att på ett effektivt och smidigt sätt behandla aktuella studenträttsliga frågor vid Högskolan i Borås. Med representanter från samtliga delar av högskolans organisation, verkar gruppen för en högskoleövergripande och likvärdig rättssäkerhet för alla involverade. Gruppen har en rådgivande funktion inför ställningstagande av organisationens beslutsfattare och föreslår lösningar och åtgärder som ska främja en rättssäker examination. 

Uppgift

Gruppens arbetsuppgifter går ut på

  • att följa utvecklingen av studenträttsliga frågor i omvärlden,
  • att granska styrande dokument och föreslå uppdateringar och förändringar där det behövs,
  • att ta upp diskussioner om hur regler tillämpas eller påpeka om regler saknas inom viktiga områden,
  • att hjälpa till med rådgivning och information i verksamheten.

Möten

Samarbetsgruppen sammanträder ca 10 gånger/år.

Kontakt

Har du som anställd frågor eller funderingar rörande området rättssäker examination är du välkommen att inkomma med dessa. Frågeställningar kan förmedlas antingen till representant för respektive akademi eller via sammankallande i gruppen.

Gruppens medlemmar för läsåret 2022/2023 är