Förslag och beslut

Utbildningsutskott

Forskning- och utbildningsnämnden har vid Högskolan i Borås inrättat utbildningsutskott och har till dessa delegerat rätten att fatta vissa beslut avseende utbildningsplaner samt beslut om kursplaner.

Utbildningsutskotten har genom sin delegation från Forsknings- och utbildningsnämnden att bevaka högskolelagens (HL) och högskoleförordningens (HF) krav på utbildningen. Mer specifikt HL 1 kap § 8 och § 9 vilka beskriver generiska mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt de mål för respektive examen som stipuleras i HF bilaga 2, examensordningen. Utskottets beslut ska grundas på, och fattas utifrån beredning och underlag som med stor tydlighet belyser vad som ska beslutas.

Utskottet beslutar om mindre revideringar av utbildningsplaner (för definition se handläggningsordning för revidering av utbildningsplan, dnr 704-11-502). Utbildningsutskottets ska vid mindre revideringar bevaka

  • utbildningens progression i relation till examensmålen.
  • utbildningens utveckling vid revideringar av utbildningsplan och där även beakta studentgruppens programutvärderingar.

Utskottet beslutar om klassificering av kurser. Utskottet fastställer kursplaner och kurslitteratur på grund- och avancerad nivå.

Utbildningsutskottets kvalitetsansvar vid bedömning av kursplanernas innehåll omfattar

  • aspekter kring progression
  • vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • forskningsanknytning
  • överensstämmelse mellan mål i kursplan och mål i utbildningsplan*
  • nivå (vetenskaplig kvalitet) och omfattning på litteratur.

Utskottet utser examinatorer till kurser. Utskottet beslutar även om byte av examinator, vilket kan beslutas efter begäran av student.

  • Notera att till förslag för gällande kurs- och utbildningsplaner ska en målmatris finnas tillgänglig, detta för att säkerställa att måluppfyllelse har beaktats.

Förslag till kurs- och utbildningsplaner

Förslag till mindre revideringar av utbildningsplaner samt förslag till nya eller förändrade kursplaner ska följa de av rektor fastställda grundprinciperna för beredning.

Notera att akademierna har, efter att beslut fattats, omsatt dessa principer i beredningsrutiner på varje akademi.

Med beredning menas förankringsarbete med berörda lärare, chefer och övrig personal, samt framtagande av beslutsunderlag. Besluten ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan utskotten, kärnverksamheten och verksamhetsstödet.