Information om utredning av oegentligheter

Högskolan i Borås har, i dess egenskap av statlig myndighet, att säkerställa att oegentligheter såsom korruption, otillbörlig påverkan, jäv m.m. inte påverkar verksamheten och beslut inom organisationen. 

I det fall en medarbetare misstänker att det förekommer någon oegentlighet är det viktigt att detta kommer till högskolans kännedom samt att medarbetaren känner sig trygg i att påtala detta utan att behöva riskare repressalier av något slag. Med anledning av detta kan en medarbetare göra högskolan medveten om oegentligheter på ett antal olika sätt. 

 • Om det gäller information i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram: Rapportera via högskolans interna rapporteringskanal avseende missförhållanden Länk till information högskolans interna rapporteringskanal: Intern rapporteringskanal
 • Om det gäller annat än information i ett arbetsrelaterat sammanhang om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram: Rapportera direkt till förvaltningschefen eller annan chef inom högskolan (OBS! rapportör har då inte samma skydd som den som rapporterar i enlighet med lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden via högskolans interna rapporteringskanal)

Oegentlighet

Oegentlighet är ett samlingsbegrepp för en vid grupp oönskade beteenden och handlingssätt hos anställda vid högskolan som även inbegriper korruption och förtroendeskadliga ageranden med konsekvenser för högskolans anseende eller verksamhet.

Begreppen oegentlighet brukar bl.a. innefatta:

 • Tagande och givande av muta
 • Vänskapskorruption, jäv i beslut och/eller handläggning m.m.
 • Förtroendeskadlig bisyssla
 • Gynna sig själv eller annan på arbetsgivarens bekostnad
 • Stöld, förskingring

Oegentligheter inbegriper även bl.a:

 • Korruption; att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra
 • Otillbörlig påverkan; i allmänhet något som strider mot god sed, etik och moral eller lag eller förordning och som ur ett förvaltningsperspektiv kan uppfattas som olämpligt. Påverkan är att utöva inflytande över beslut eller handläggning
 • Bedrägeri; att någon med uppsåt vilseleder någon annan på sätt som leder till vinning för den ene och skada för den andre

Det är förvaltningschef som har huvudansvar för att säkerställa att uppgifter rörande misstänkta oegentligheter hanteras på ett korrekt sätt inom högskolan.

Hur blir högskolan medveten om misstänkta oegentligheter?

Uppgifter framkommer via extern media

I enlighet med 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen samt 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen har en enskild en grundlagsskyddad rätt att fritt muntligen lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media utan att riskera åtal, straff eller skadeståndsskyldighet utom för vissa uppgifter som är undantagna från meddelarfrihet enligt offentlighets- och sekretesslagen (bl.a. uppgifter som omfattas av kvalificerade tystnadsplikter). Detta gäller även anställda vid en statlig myndighet.

Den som lämnar uppgifter enligt meddelarfriheten har ett skydd mot att arbetsgivaren ingriper eller vidtar några repressalier gentemot uppgiftslämnaren – så kallat meddelarskydd. Den som lämnar uppgifter till media enligt meddelarfriheten har även rätt att vara anonym i det fall denne så önskar. Det är som huvudregel förbjudet för en myndighet att efterforska vem som, med stöd av meddelarfrihet, har lämnat uppgift till media. Myndigheten får inte heller utsätta meddelaren för repressalier i det fall meddelande av andra skäl är känd.

Uppgifter om misstänkta oegentligheter framkommer via en intern anmälan

En anställd har möjlighet, utöver sin rätt till meddelandefrihet, att göra en intern anmälan om misstänkt oegentlighet direkt till förvaltningschef, sin närmaste chef och/eller berörd verksamhetschef. Chef har då vilka då att skyndsamt vidarebefordra anmälan till förvaltningschefen. Om anmälan avser förvaltningschefen ska anmälan ske till rektor.

Intern anmälan ersätter inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten och ska inte uppfattas som att den på något sätt ska begränsa den anställdes rätt att ta kontakt med media i enlighet med meddelarfriheten.

Vid intern anmälan gäller inte det grundlagsskyddade meddelarskyddet varför anonymitet inte kan garanteras på samma sätt som vid meddelarskyddet. Det finns inte heller några juridiska möjligheter att garantera ett sekretesskydd för en anmälares eller den anmäldes identitet vid en intern anmälan. För att omfattas av anonymitet enligt meddelarskydd kan den anställde som önskar påtala identifierad eller misstänkt oegentlighet tillämpa reglerna rörande meddelarfrihet. En intern anmälan omfattas inte formellt av efterforskningsskydd (vilket gäller enligt meddelarskyddet), men vid hantering av en intern anmälan ska eventuellt önskemål om anonymitet respekteras så långt det är möjligt.

Det finns inga formkrav på hur en intern anmälan ska se ut, utan medarbetaren väljer själv formen för anmälan. Anmälan kan t.ex. ske på följande sätt:

 • E-post
 • Brevskrivelse
 • Skrivelse som läggs i förvaltningschefens postfack
 • Muntligt till förvaltningschef eller annan person i chefsposition som bedöms lämplig att kontakta

Intern anmälan kan också ske helt anonymt genom att den anställde t.ex. lämnar en (anonym) skrivelse i förvaltningschefens brevfack på högskolan eller skickar den till högskolan via brevpost.

Vad händer när högskolan fått kännedom om en misstänkt oegentlighet

Bedömning av om ärende ska initieras

Förvaltningschef ska skyndsamt bedöma om de framkomna uppgifterna ska utredas som misstänkt oegentlighet.

Om anmälan inte anses omfatta en misstänkt oegentlighet ska förvaltningschefen se till att uppgifterna tas om hand på annat vis.

I det fall anmälan anses omfattas misstänkt oegentlighet ska förvaltningschefen tillse att ett ärende rörande misstänkt oegentlighet initieras samt att ansvarig handläggare utses. Vid behov kan även förvaltningschefen tillsätta en utredningsgrupp bestående av den kompetens som bedöms nödvändig i ärendet. Kompetensen kan vara både intern och extern.

En utredning gällande misstänkt oegentlighet ska ske skyndsamt. Rektor ska informeras om ett ärende initieras.

Utredning

Utredning ska ske enligt förvaltningslagens bestämmelser och vara saklig, objektiv och rättssäker.

Alla inblandade personer ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Utredningen ska så långt det är möjligt bedrivas med diskretion för alla inblandade parter. I det fall utredningen initierats med anledning av uppgifter som framkommit i enlighet med lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden gäller särskilda sekretessregler för bl.a. den som har rapporterat. I det fall utredningen inte sker med anledning av en rapport som inkommit enligt lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden föreligger inte samma sekretessregler. 

Återkoppling till anmälaren sker i det fall denne är part i enlighet med förvaltningslagens regler. Återkoppling kan dock ske i andra fall om så bedöms vara lämpligt. I det fall anmälan har gjorts anonymt kommer ingen återkoppling att ske.