Intern rapportkanal

Högskolan i Borås interna rapporteringskanal för missförhållanden

Rapport om misstänkta missförhållanden kan göras skriftligt eller muntligt till den som är behörig att å högskolans vägnar ta emot rapporter.

Behöriga å högskolans vägnar att ta emot rapporter är var för sig:

  • Förvaltningschef
  • Jurist vid Rektors stab

Rapport kan ske till de behöriga tillsammans eller var för sig. I det fall rapporten gäller en av de behöriga ska rapporten lämnas till den andra behörige personen.

Ovan behöriga personer har att skyndsamt se till att personligt möte kan genomföras samt hantera lämnade rapporter.

Rapport kan lämnas på följande sätt till ovan behöriga personer:

  • E-post (tänk dock på att känsliga personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter inte kan skickas via e-post)
  • Via förseglad brevskrivelse till förvaltningschef eller juristen
  • Via anmälningsformulär på högskolans hemsida
  • Muntligt genom t.ex. telefon eller personligt möte med förvaltningschef eller jurist: Kontaktuppgifter till förvaltningschef och till juristen.

Högskolans regler avseende e-post (https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/it/natverk-och-datorer/e-postregler/) samt lagring (https://www.hb.se/anstalld/for-mitt-arbete/it/filhantering/lagringsregler/)  ska alltid tillämpas av både den rapporterande personen samt den som är behörig att ta emot rapporten.

I enlighet med 8 kap. 1 § lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska muntlig rapportering dokumenteras genom en inspelning som kan sparas i en varaktig och åtkomlig form eller genom ett upprättat protokoll. Om den muntliga rapporteringen sker på annat sätt än vid ett fysiskt möte, får dokumentationsskyldigheten också fullgöras genom en utskrift av inspelningen eller på annat lämpligt sätt.

Enligt 8 kap. 2 § lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får inspelning dock endast ske i det fall den rapporterande personen samtycker till det. Samtycket ska dokumenteras.

8 kap. 3 § lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska den rapporterande personen ges tillfälle att kontrollera, rätta och genom underskrift godkänna en utskrift eller ett protokoll.