FAQ - tjänstepension

Vem får välja hur den individuella ålderspension skall placeras?

Du som är statligt anställd, är född 1943 eller senare samt har fyllt 23 år. (För arbetstagare som har helt/partiellt sjukbidrag eller förtidspension gäller även i fortsättningen tidigare pensionsavtal PA01 där du inte får göra något val).

Hur får jag valblanketten?

Blanketten skickas ut av SPV till de arbetstagare som anmälts till SPV av sin arbetsgivare. Bara original som skickats ut av SPV kan användas (ej kopia).

Vad händer om jag inte gör ett personligt val eller om min valblankett kommer in för sent?

Då placeras dina pengar hos Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO, i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

Hur stor procent av lönen får just jag placera?

Din arbetsgivare betalar varje månad 2,3% av din utbetalda lön. Det är den avgiften som vidarebefordras till det bolag du valt.

Vad händer om jag blir arbetslös/sjuk/börjar studera?

Vid arbetslöshet eller studier betalas ingen pensionsavgift till din individuella del. Avgift betalas däremot om du blir sjuk.

Varför finns inte "mitt" försäkringsbolag med?

Alla försäkringsbolag som har tillstånd av Finansinspektionen att erbjuda traditionell försäkring eller fondförsäkring har erbjudits att vara med, alla har inte valt att tacka ja.

Vad händer med mina placerade pengar om jag avlider och inte har tecknat återbetalningsskydd?

Pengarna tillfaller en gemensam pott som då höjer pensionerna för andra pensionsförsäkrade som valt sparform utan återbetalningsskydd. Detta betyder också att om du inte tecknar återbetalningsskydd får även du ta del av den gemensamma potten.

Finns det något annat ekonomiskt skydd än återbetalningsskydd för mina efterlevande?

Genom PA 03 omfattas du som statligt anställd av ett efterlevandeskydd. Skyddet innebär att om du avlider före 75 års ålder får dina efterlevande pension i sex år- eller tills dess du skulle ha fyllt 75 år. Barn får pension upp till 20 års ålder.(Om det inte finns gemensamma barn krävs att ni varit gifta med varandra). Efterlevandeskydd gäller under din anställning och tre månader efter att du slutat.

När kan jag börja ta ut pengar från den individuella delen?

Den individuella delen kan tas ut tidigast från 61 års ålder, om du pensionerar dig då.

Hur länge kan jag arbeta?

Pensionsåldern enligt PA 03 är 65 års ålder. Du skyldig att lämna din anställning senast vid utgången av den månad då du fyller 67 år (Alfa 11 kap § 1, LAS § 33). Din anställning upphör då per automatik. Arbetsgivaren skickar ut ett skriftligt besked om detta en månad innan anställningen upphör.

Väljer du att gå i pension innan du fyller 67 år skall det ske skriftligt på blanketten entledigande. Vid anställningstid mindre än 4 år är uppsägningstiden 1 månad och vid anställningstid mer än 4 år är uppsägningstiden 2 månader.

Statens pensionsverk (SPV) rekommenderar att pensionsansökan skickas in minst 6 månader före avgångstidpunkten, detta för att pensionsutbetalning skall fungera från avgångsmånaden.

Ansökan om pension från "den allmänna pensionen" från Försäkringskassan skall ske ca tre månader före utbetalningsmånad.