När något hänt - arbetsskada eller tillbud

När en arbetsskada eller ett tillbud har inträffat skall det, förutom en anmälan om arbetsskadan/tillbudet, göras en utredning och riskbedömning. Riskbedömningen skall bestå i att värdera risken/sannolikheten för att arbetsskadan/tillbudet kan inträffa igen och i så fall vidta åtgärder för att eliminera eller begränsa risken.

Läs mer i rutan "Utreda orsaker och vidta åtgärder" som finns i avsnittet Arbetsskador och tillbud.