Regelbunden översyn av arbetsmiljön

En undersökning och riskbedömning av verksamhetens arbetsmiljö skall göras regelbundet och ske minst en gång per år. Syftet med översynen är att upptäcka brister i den dagliga verksamheten som i förlängningen kan leda till ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning och uppföljning