Åtgärda direkt, handlingsplan

Det är lämpligt att på arbetsplatsträffar, personalmöten eller liknande informera om vad som har gjorts och vad som återstår i aktuell handlingsplan. En skriftlig uppföljning av handlingsplanen bör göras i samband med att arbetsmiljökommittén sammanträder. Uppföljningen ska diarieföras på samma nummer som handlingsplanen för att arbetsmiljöarbetet ska kunna följas.

När en åtgärd är genomförd bör en uppföljning ske för att utvärdera om den ledde till ett önskvärt resultat. De som är berörda av åtgärden bör få möjligheter att lämna synpunkter på resultatet.

Uppmärksamhet i vardagen

Uppmärksamhet i vardagen innebär bland annat att det finns en fortlöpande tillsyn när det gäller att överenskomna arbetsmiljörutiner används och fungerar. Arbetsgivaren ska också utreda och följa upp arbetsskador och tillbud samt uppmärksamma behovet av arbetsanpassning och rehabilitering. Nya risker och brister som upptäcks i det dagliga arbetet ska omedelbart åtgärdas eller där så inte är möjligt föras in i handlingsplanen. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument.

Mall för handlingsplan finns i Blankettarkivet.