Följ upp, rapportera

I uppföljning och utvärdering bör det också ske en koppling till de mål som finns i verksamheten. Om åtgärderna inte varit tillräckliga ska de kompletteras. Ett enkelt sätt att få till en rutin på uppföljningen är att minst halvårsvis gå igenom handlingsplanen vid ett möte i arbetsmiljökommittén.

Även arbetsmiljörutiner behöver utvärderas. Det betyder att bedöma om de är kända av alla berörda, om de används och om de fungerar som det är tänkt. Det kan också uppstå behov av att föra in nya rutiner eller ny kunskap i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljörutinerna ska vara desamma för samtliga medarbetare oavsett enhet. Uppföljningen på övergripande nivå handlar om att se till att rutinerna hålls aktuella. På enhetsnivå handlar det om att undersöka om rutinerna efterföljs och fungerar.

Uppföljningen och utvärderingen kan ses som ett led i att göra en ny undersökning av arbetsförhållandena och resultatet av uppföljningen kan då föras in i detta arbete.

En uppföljning och utvärdering ska göras i samarbete med medarbetare och skyddsombudet minst en gång per år.