Riskbedöm

Risk i detta sammanhang innebär att det finns en sannolikhet för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska uppstå. Hur allvarlig risken är måste avgöras från fall till fall. Bedömningen av risken görs i första hand utifrån de erfarenheter som finns i verksamheten. De görs då av chefen och/eller arbetsledare tillsammans med medarbetarna och skyddsombudet. Vid komplicerade bedömningar eller där specifik kunskap saknas är det lämpligt att rådgöra med företagshälsovården.

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Risker uppfattas olika av olika människor. Det som av vissa inte uppfattas som en risk över huvud taget kan upplevas som mycket ohälsosamt av andra. Det är då lämpligt att skilja på att förebygga ohälsa och olycksfall för en enskild medarbetare eller student och åtgärder som vidtas för en hel grupp personer. I det senare fallet bör åtgärderna föras in i en handlingsplan medan det för den enskilde handlar om att hitta individuella lösningar.

Om oenighet uppstår i riskbedömningen kontakta HR eller företagshälsovården. Både när det gäller osäkerhet eller oenighet bör bedömningen av risken till slut leda fram till ett ställningstagande om det finns ett behov av åtgärd eller inte.

Sammanställ riskerna och prioritera

När alla riskbedömningar är genomförda ska det finnas en lista på de risker som framkommit och en bedömning om riskerna är allvarliga eller inte. Av listan ska också framgå vilka risker som omedelbart ska åtgärdas. Åtgärder som inte åtgärdas omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Prioritering av åtgärderna bör ske utifrån hur allvarlig risken är.

Det bör också ske en sortering av åtgärderna utifrån vilka möjligheter det finns att vidta åtgärder i den aktuella verksamheten. När det gäller sortering kan tre slag av situationer uppstå.

Den första situationen är att det finns ett förslag till lösning som är möjlig att genomföra inom ramen för den arbetsmiljöuppgift (uppgiftsfördelning) som chefen har. Behovet av åtgärd dokumenteras då i handlingsplanen.

Den andra situationen är att det är osäkert eller oklart vilket som är den lämpligaste åtgärden. Det kan behövas mer information, utredning eller kunskap för att komma fram till ett åtgärdsförslag. Behovet av åtgärd dokumenteras i handlingsplanen och det bör då också framgå vem som svarar för att det blir ett åtgärdsförslag.

Den tredje situationen är när chefen saknar befogenhet eller resurser att vidta någon åtgärd. Då måste behovet av åtgärd returneras enligt uppgiftsfördelningen. Även i detta fall ska det ske en skriftlig dokumentation i handlingsplanen.

Mall för riskbedömning (docx)