Undersök

Undersök arbetsförhållanden

Skyldigheten att undersöka arbetsförhållandena och upprätta handlingsplan återfinns i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf, extern länk).

Arbetet med att undersöka arbetsförhållanden ska alltid ske tillsammans med skyddsombud. Börja med att undersöka vilka risker som kan uppstå i arbetsmiljön. Då blir det lättare att genomföra de åtgärder som behövs och ni förebygger att medarbetare eller studenter skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Några exempel är:

 • Arbetsorganisation
 • Arbetsmängd
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Buller och belysning
 • Farliga ämnen
 • Maskiner

Risker upptäcks inte alltid på en gång. Därför behövs regelbunden undersökning av arbetsförhållandena. Några undersökningsmetoder som kan vara till hjälp är:

 • Skyddsronder
 • Personalmöten/arbetsplatsträffar där planerade arbetsmiljöfrågor tas upp 
 • Medarbetarsamtal
 • Intervjuer med medarbetare och skyddsombud 
 • Skriftliga enkäter 
 • Mätningar av olika faktorer som påverkar arbetsmiljön

Det är viktigt att även gå igenom sammanställningar av ohälsa, olycksfall och tillbud samt av genomförda arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Använd flera olika undersökningsmetoder för att identifiera riskkällorna. Kom ihåg att dokumentera undersökningen!

Underlaget bör sammanställas för att kunna göra en samlad bedömning av behovet av åtgärder.

Det är väsentligt att chefer och arbetsledare i den dagliga verksamheten är uppmärksamma på hur medarbetarna mår i sitt arbete. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem är varningssignaler om risker i arbetet. Chefer och arbetsledare bör också vara uppmärksam på effekterna av övertid och hög arbetsbelastning.

Checklista för skyddsrond
Enkät om vår arbetsmiljö
Checklista om trivsel och arbetsklimat
Checklista för psykosocial arbetsmiljö