Vad säger lagen?

Lagen och föreskriften i korthet när det gäller undersökning och riskbedömning

Skyldigheten att undersöka arbetsförhållandena och upprätta handlingsplan återfinns i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

I Arbetsmiljöförordningen 7§ står att det vid varje arbetsställe bör ske en regelbunden översyn genom skyddsrond. (Denna skyddsrond bör omfatta alla de förhållanden som finns i arbetsmiljön.)

I Arbetsmiljölagen 3 Kap 2a§ står att arbetsgivaren skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall tidplaneras.

Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) förtydligar ovanstående, framför allt i § 8 och 10. Kommentarerna till dessa paragrafer ger vägledning i tolkningen. Några punkter som lyfts fram är att arbetsgivaren regelbundet skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon skall komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt.

Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs med anledning av riskbedömningen. Åtgärder som inte genomförs omedelbart (senast inom de närmaste dagarna) skall tidplaneras och föras in i en skriftlig handlingsplan.

Genomförda åtgärder skall kontrolleras så att det gett avsett resultat.

Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljölagen
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01)