Lagar och föreskrifter i korthet

Alkohollagen i korthet

Alkohollagen (2010:1622) gäller tillverkning, marknadsföring och införsel av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit.

Med alkoholdryck förstås en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, starköl och öl.

Tobakslagen i korthet

Tobakslagens (1993:581) centrala utgångspunkt är att ingen ofrivilligt skall utsättas för tobaksrök. Detta berör i regel alla arbetsplatser. På arbetsplatserna är tobaksrökning förbjuden i gemensamma och allmänna utrymmen. Tobaksrökning kan begränsas eller förbjudas också i andra utrymmen på arbetsplatsen. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagarna inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i de utrymmen på arbetsplatsen där tobaksrökning är förbjuden.

Tobaksrökning kan under inga omständigheter tillåtas i följande utrymmen: kontorslandskap, arbetsplatsmatsalar och kafferum, trappuppgångar och hissar, konferensrum, bibliotek, tvätt och omklädningsrum samt WC-utrymmen.

Det är möjligt att ordna ett skilt utrymme för tobaksrökning på arbetsplatsen. Tobaksrök får inte sprida sig från rökutrymmet till utrymmen där rökning inte är tillåten.

Arbetsanpassning och rehabilitering vid drogmissbruk

Enligt föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:01) gäller kravet på arbetsanpassning och rehabilitering även om behovet har sin grund i missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall klargöra vilka interna rutiner och regler som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet.

I samråd med arbetstagarna bör därför arbetsgivaren ta fram ett handlingsprogram för hur olika slags missbruk kan hanteras. Det bör framgå vilken policy som gäller beträffande bruk av alkohol och droger på arbetet, hur bemötande av personer med missbruksproblem bör ske och hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande genom t.ex. informationsmaterial, arbetsplatsträffar, utbildningar och organiserad stödverksamhet.

Beroende på missbruksproblemets art kan olika stödåtgärder behöva sättas in för kortare eller längre perioder. Exempel på sådana kan vara särskild kontaktperson, särskild handledning och stöd, kamratstödjande verksamhet, förlängd introduktionstid, ändrad arbetsorganisation, andra arbetstider och arbetsuppgifter liksom hjälp med att få kontakt med olika myndigheter och stödorganisationer. Arbetsgivaren bör så snart som möjligt vidta åtgärder för att hjälpa en anställd med missbruksproblem och försöka stödja den anställde före, under och efter en eventuell behandling.

Läs mer om lagstiftningen kring rehabilitering under Arbetsanpassning och rehabilitering.

Alkohollagen (2010:1622)
Tobakslagen (1993:581)
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)