Alkohol- och drogpolicy

Högskolan i Borås ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Det enda undantaget från denna regel är vid representation.

För att uppnå verksamhetens mål ska arbetsmiljön utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet för såväl medarbetare som studenter. Därmed är en alkohol- och drogfri arbetsplats en förutsättning. All användning av narkotika eller narkotiska preparat som inte är ordinerade av läkare är dessutom olagligt och oacceptabelt på arbetsplatsen. Innehav, försäljning eller distribuering av narkotika på Högskolans område är totalt förbjudet och rapporteras direkt till Polismyndigheten om det inträffar. 

Syftet med alkohol- och drogpolicyn är att främja en god arbetsmiljö, minska risken för tillbud och olyckor och förebygga ohälsa.

Högskolan som arbetsgivare, Studentkåren, alla medarbetare och studenter har tillsammans ett gemensamt ansvar för att verka för en trygg arbets- och studiemiljö fri från alkohol och droger.

Ansvar

Det är inte tillåtet för medarbetare eller studenter att vara påverkade av alkohol eller droger på arbets-/studietid. Medarbetare eller student som under arbets-/studietid uppträder påverkad av alkohol eller droger ska på ett betryggande sätt omedelbart skickas hem eller till sjukvårdsinrättning. Den som misstänker eller upptäcker missbruk ska vända sig till närmaste chef (för student, läs studierektor) eller personalavdelningen för vidare hantering. Närmaste chef och/eller personalavdelningen ska alltid kontaktas innan en medarbetare skickas hem. Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen. Medarbetare ska erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla sin anställning. Student ska hänvisas vidare för professionell hjälp. 

En medarbetare som inte själv aktivt försöker komma ur sitt riskbruk-/missbruksproblem riskerar på sikt att bli uppsagd på grund av personliga skäl. En student som inte ändrar sitt beteende riskerar på sikt att förlora sin utbildningsplats.

Förtäring av alkohol

Vid representation på arbetstid och/eller i anställningen och i samband med tillställningar arrangerade av Högskolan eller Studentkåren, som anordnas inom Högskolans lokaler, förutsätts att alla medarbetare såväl som studenter tar ett gemensamt ansvar. Servering av alkohol får förekomma, men måttfullhet ska råda och alkoholfria alternativ ska alltid finnas. Se vidare reglering i Högskolans representationsregler, dnr 792-11-10.

Genomförande

Högskolan har rutiner för agerandet vid upptäckt eller misstanke om att en medarbetare eller student är berusad/och eller missbrukar. I rutinbeskrivningen finns även en ansvarsfördelning för vem som gör vad när missbruk upptäcks eller misstänks.