Beakta tidiga signaler

Tidiga signaler på missbruk kan yttra sig på många olika sätt. Några exempel är:

  • Försämrad arbetsprestation (minskat intresse för arbetet, sämre kvalitet, felbedömningar mm)
  • Förändrat beteende (ojämnt humör, lättirriterad, drar sig undan, koncentrationssvårigheter mm)
  • Onormal frånvaro (korttidsfrånvaro med olika anledningar, "måndagsfrånvaro", semesterdagar med kort varsel, långa luncher, avviker från arbetsplatsen utan lov mm)

Exemplen ovan behöver inte alltid betyda att det är tecken på ett missbruk. En del av ovan nämnda signaler kan vara engångsföreteelser och en del kan vara signaler som bör tas på allvar. Det väsentliga är att undersöka om det finns ett mönster.

Undersök behov av arbetsanpassning i tid!

Chefen skall uppmärksamma och reagera på om det förekommer tidiga signaler på missbruk hos den anställde. För att skapa klarhet i detta är det lämpligt att chefen frågar arbetstagaren hur denne mår i sitt arbete och om det är något som behöver åtgärdas eller förändras för arbetstagaren. Syftet med samtalet är att ta reda på om det finns behov av arbetsanpassning och/eller rehabilitering. Ett första samtal bör vara av informell karaktär och handla om arbetstagarens arbetssituation och hälsa, chefens iakttagelser och om det finns behov av att göra några förändringar av arbetstagarens arbetsförhållanden.

Den anställde kan erbjudas att ha en facklig företrädare med vid samtalet.

Samtalet skall dokumenteras.

Rådgör vid osäkerhet

Vid tidiga signaler bör chefen ha ett samtal som syftar till att ta reda på om det finns behov av hjälp och stöd till arbetstagaren. När det finns en misstanke om att det kan röra sig om en missbruksproblematik är det lämpligt att rådgöra med Företagshälsovård och/eller personalavdelning innan chefen tar initiativ till ett samtal.