Angränsande lagstiftning

Grundläggande krav och villkor för en anställning vad gäller bl.a. anställningsformer regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Andra krav som en arbetsgivare har att leva upp till i samband med rekrytering av medarbetare finns bl.a. i  Diskrimineringslagen. Den behandlar diskriminering av arbetstagare eller arbetssökande p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

I Diskrimineringslagen 3 kap. 7§ står det t.ex. "Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar." Med detta menas exempelvis att man utformar platsannonser som inte utesluter någon att söka.

Skyddet mot diskriminering av arbetssökande omfattar hela rekryteringsprocessen, även om rekryteringen avbryts utan att någon person anställs.