Lag och föreskrifter om introduktion av personal i korthet

Det arbetsmiljölagen tar upp när det gäller introduktion återfinns i 3 Kap 3§ och vikten av introduktion återkommer i ett flertal arbetsmiljöföreskrifter.

Det som är gemensamt i lagtexten och föreskrifterna är att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får en god kännedom om arbetsförhållandena och att arbetstagaren får information om de risker som kan finnas i arbetet. Introduktionen bör ge arbetstagaren en uppfattning om de egna arbetsuppgifterna och sambandet med andras, kontakt med arbetskamrater, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och besked om risker i verksamheten. Arbetstagaren bör också få introduktion och information om vilka rutiner som finns när det gäller att undvika risker och vart arbetstagaren skall vända sig när det gäller arbetsmiljöfrågor. Introduktionen bör också innehålla en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren måste förvissa sig om att arbetstagaren har de kunskaper som behövs för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter utan att bli utsatt för risker för ohälsa och olycksfall. Samtidigt måste arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har förstått informationen och innehållet i introduktionen. Det kan innebära att informationen måste ges på andra språk än svenska och att säkerhetsföreskrifter och rutiner finns översatta till de språk som arbetstagaren förstår.

Ovanstående gäller inte bara vid nyanställningar utan också vid förändring av arbetsuppgifter, omplacering och återkomst efter en längre tids frånvaro. Detsamma gäller för elever, praktikanter och liknande.

Arbetsmiljölagen

Checklista introduktion (pdf)