Lagar och föreskrifter i korthet

Socialförsäkringsbalken

Arbetsgivarens skyldighet

Om det kan förväntas att en medarbetare kommer att vara sjukskriven på hel- eller deltid under minst 60 dagar ska arbetsgivaren, senast den dag när medarbetaren har varit sjukskriven under 30 dagar, ha upprättat en plan för återgång i arbete. Om det har förväntats att medarbetarens sjukskrivning inte kommer att vara under minst 60 dagar och det senare framkommer att den kommer att fortgå under minst 60 dagar ska en plan omgående upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till medarbetarens hälsotillstånd klart framgår att medarbetaren inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan omgående upprättas.

Planen ska i den utsträckning det är möjligt upprättas i samråd med medarbetaren. Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den.

På begäran av Försäkringskassan ska arbetsgivaren, efter samråd med medarbetaren, lämna de upplysningar som behövs för att den anställdes behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska också svara för att vidta de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering.

Försäkringskassans skyldighet

Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsinsatser påbörjas så snart det av medicinska och andra skäl är möjligt. Huvudansvaret för att samordna rehabiliteringen ligger på Försäkringskassan. En samverkan ska då ske med den anställdes arbetsgivare och arbetstagarorganisation samt andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, arbetsmarknadsmyndigheterna samt andra myndigheter som kan vara berörda.

Arbetsmiljölagen och föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering

Enligt Arbetsmiljölagen 3 Kap 2a§ ska arbetsgivaren se till att det finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för att fullgöra de uppgifter som enligt Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken vilar på arbetsgivaren.

Allmänt gäller att arbetsgivaren ska anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation med utgångspunkt från deras förutsättningar för arbetet. Det ska särskilt beaktas om den enskilde arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan.

När arbetsgivarens egen kompetens inte räcker för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån.

I föreskriften "Arbetsanpassning och rehabilitering" (AFS 1994:1) står att arbetsgivaren ska ange mål med verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering. Det ska klargöras vem som gör vad när det gäller hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska bedrivas. Den som arbetar med arbetsanpassning och rehabilitering ska ha de befogenheter och resurser samt de kunskaper och den kompetens som behövs för uppgifterna.

Arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka och så tidigt som möjligt påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för de arbetstagare som har behov därav.
Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska organiseras så att den kan ske i samarbete med de enskilda medarbetare som berörs av åtgärderna samt med deras företrädare i arbetsmiljöfrågor. Samarbete ska också ske med Försäkringskassan och andra berörda myndigheter.

Det ska finnas rutiner för hur arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering bedrivs. Arbetsgivaren ska årligen följa upp arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering och göra de ändringar som föranleds av uppföljningsresultatet. 

Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

En arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställning för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Villkoret är att arbetstagaren har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete eller andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren kan erbjuda. Det skall också föreligga ett konkret anställningsavtal med en annan arbetsgivare.

Arbetsanpassning och rehabilitering vid drogmissbruk

Kravet på arbetsanpassning och rehabilitering gäller även om behovet har sin grund i missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Arbetsgivaren skall klargöra vilka interna rutiner och regler som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet.

Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Arbetsmiljölagen
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete (2008:565)