Rehabilitering vid HB

Genom att arbeta förebyggande och med tidiga insatser möjliggörs en så tidig återgång i arbete som möjligt. Vår ambition är att på bästa möjliga sätt ta tillvara medarbetarens kompetens och individuella förutsättningar inom organisationen.

Ansvaret för rehabiliteringen åligger närmaste chef med personalansvar. Medarbetaren är också skyldig att aktivt medverka i rehabiliteringen. Högskolan i Borås samverkar med Försäkringskassan, fackliga representanter, företagshälsovården och sjukvården för en effektiv rehabiliteringsprocess. Alla parter som deltar i rehabiliteringen har tystnadsplikt.

Rehabiliteringsprocessen (pdf)

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen, AML (extern länk), Socialförsäkringsbalken (2010:110) och Arbetsmiljöverkets föreskrift (1994:1) Arbetsanpassning och rehabilitering (pdf, extern länk) reglerar arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning.

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar gentemot arbetstagarna. De grundläggande bestämmelserna kring detta finns i Arbetsmiljölagen (extern länk) (1977:1160), Socialförsäkringsbalken (2010:110) samt Arbetsmiljöverkets författningssamling (pdf, extern länk) (AFS 1994:1).

Om en medarbetare är i behov av rehabilitering är arbetsgivaren skyldig att vidta de arbetslivsinriktade åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Tillsammans med Försäkringskassan, företagshälsovården, närmaste chef, eventuell facklig representant eller annan person arbetstagaren önskar ha med samt personalhandläggare ska en bedömning göras av behovet av rehabilitering samt vilka åtgärder som ska vidtas. Exempel på åtgärder kan vara: arbetsprövning, arbetsträning, utbildning eller omplacering. Det kan även gälla att vidta tekniska åtgärder eller införskaffa den utrustning som behövs för att arbetstagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Kopior på allt som rör en arbetstagares sjukskrivningsprocess ska skickas till HR!

Medarbetarens ansvar

Om en medarbetare blir sjuk är han/hon skyldig att lämna de upplysningar såsom läkarintyg som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna klarläggas. Medarbetaren är också skyldig att efter bästa förmåga aktivt delta i rehabiliteringen. Dessa bestämmelser regleras i Socialförsäkringsbalken.

Kom ihåg att läkarintyg måste skickas in till arbetsgivaren fr o m 8:e sjukdagen (skickas till HR-Lön).

Det är viktigt att som arbetstagare veta att det finns bestämmelser som kan göra att sjukpenningen dras in eller sätts ned om personen som innehar den har gjort/gör något av följande:

  • Vägrar genomgå undersökning av läkare eller följa läkares föreskrifter.
  • Låter bli att lämna in läkarintyg till Försäkringskassan eller försäkran.
  • Medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter som är av betydelse för ersättningen.
  • Vägrar genomgå behandling eller delta på avstämningsmöten.
  • Ådragit sig sjukdomen eller skadan vid uppsåtligt brott som personen dömts för genom dom som vunnit laga kraft.

I det fall medarbetaren inte kan återgå i arbete hos sin arbetsgivare kan uppsägning vara sista alternativet.

Det är oerhört viktigt att man som medarbetare får ett bra och utförligt läkarintyg från sin läkare så att Försäkringskassan kan göra en korrekt bedömning!