Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen

På denna sida hittar du information om vilka åtgärder som ska vidtas på arbetsplatsen.

Kontakter med medarbetaren under sjukfrånvaro

Ansvarig chef ska upprätthålla en fortlöpande kontakt med medarbetaren under sjukfrånvaron så att denne får information om vad som händer i verksamheten. Om inte medicinska skäl hindrar ska besök på arbetsplatsen uppmuntras. Besöken ska vara planerade så att medarbetaren känner sig välkommen. Ett exempel kan vara att bjuda in medarbetaren till personalmöten och kontinuerligt skicka information om vad som händer på enheten. Chefen ska hålla sig underrättad om medarbetarens hälsotillstånd och så tidigt som möjligt diskutera möjlighet och förutsättningar för att återgå i arbete.

Vid längre sjukfrånvaro kan en central/lokal introduktion erbjudas. Det kan också vara nödvändigt att utse en ”fadder” vid återgång i arbetet som ett extra stöd.

Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete

Även om Försäkringskassan har huvudansvaret för att upprätta en rehabiliteringsplan så ska våra chefer föra en dialog med medarbetaren om vilka möjligheter som finns att medarbetaren kan återgå i arbete på hel- eller deltid. Företagshälsovården kan utföra arbetsförmågebedömningar i relation till de arbetsuppgifter som medarbetaren har. Dessa bedömningar kan utgöra grunden till vad som kan och behöver göras på arbetsplatsen. Det kan röra sig om tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna eller att pröva andra arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen. Möjligheten att pröva eller träna andra arbetsuppgifter ska planeras i samråd med Försäkringskassan. Möjligheten att vidta tekniska åtgärder och anpassa arbetsmiljön för medarbetaren ska också ses över.

De samtal, beslut och genomförande av insatser i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete som genomförs ska dokumenteras!

Samarbete med Försäkringskassan

Vid längre sjukfrånvaro kommer Försäkringskassan att ta kontakt med arbetsgivaren för att påbörja en rehabiliteringsutredning. Försäkringskassan kommer då att begära in de uppgifter de behöver för att starta en rehabilitering. De uppgifter Försäkringskassan kan förväntas begära är

  • vilka arbetsuppgifter medarbetaren har
  • medarbetarens funktionsförmåga i nuvarande arbetsuppgifter
  • möjligheten att anpassa/förändra arbetsuppgifterna
  • möjligheten att återgå med deltidssjukskrivning
  • möjlighet att tillfälligt pröva andra arbetsuppgifter
  • möjligheten att omplacera medarbetaren

Försäkringskassan kan vid behov också kalla till ett avstämningsmöte med arbetsgivaren, medarbetaren och den behandlande läkaren.

Läkarintyg från första sjukdagen

Arbetsgivaren har rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen. Oftast blir denna fråga aktuell om en medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro. Syftet med läkarintyg från första dagen är att medarbetarens rätt till sjukledighet ska bedömas av läkare och att det då också sker en bedömning om det finns behov av medicinska eller andra insatser för att behandla orsakerna till sjukfrånvaron.

Ett beslut om läkarintyg från första sjukdagen bör alltid föregås av en genomgång av medarbetarens arbets- och medicinska situation för att klargöra om det är en lämplig åtgärd. Företagshälsovården kan vara ett stöd i ett sådant ställningstagande. Beslutet ska dokumenteras och undertecknas av chefen och medarbetaren. Av beslutet ska det framgå vart medarbetaren ska vända sig, vem som betalar kostnaden för läkarbesöket, hur länge beslutet gäller och hur uppföljning ska ske. Beslut om sjukintyg från första sjukdagen ska föregås av en förhandling enligt MBL.

Anmälan av arbetsskada

Om det är ett olycksfall, arbetssjukdom eller färdolycksfall som kan antas vara anledning till sjukfrånvaron ska arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalken göra en särskild anmälan om detta till Försäkringskassan.

Läs mer på sidan Arbetsskador och tillbud.

Omplacering

Som ett led i rehabiliteringsprocessen kan tillfällig eller permanent omplacering bli aktuell. I den processen ska arbetstagarens kompetens matchas mot lediga anställningar, eller anställningar som inom en snar framtid kommer att ledigförklaras för att se om det finns något lämpligt ledigt arbete för arbetstagaren inom organisationen.

HR ombesörjer omplaceringsutredningen.

Dokumentera

Försäkringskassans rehabiliteringsuppgift