Arbetsgivarens möjlighet till rehabilitering är uttömd

Denna situation uppstår när Försäkringskassan i samarbete med arbetsgivaren har genomfört en rehabiliteringsutredning och de åtgärder som framkommit med anledning av denna. Arbetsgivaren har då prövat de möjligheter som fanns för arbetstagaren att återgå i arbete hos arbetsgivaren utan att det har lett till återgång i arbete. Den formella rehabiliteringsskyldigheten är då uppfylld.

Därmed övergår frågan i att arbetsgivaren måste göra ett personalpolitiskt ställningstagande. Är det riktigt att säga upp arbetstagaren av personliga skäl? Är arbetsgivaren beredd att hjälpa arbetstagaren till anställning hos annan arbetsgivare, bekosta utbildning, betala avgångsvederlag mm?

I denna situation måste Lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) beaktas och kontakter med personalavdelning, fack, arbetsgivarorganisation eller liknande tas.