Dokumentera

Dokumentationen förvaras under sekretess i personalarkivet.

Försäkringskassan har rätt att begära upplysningar

Vid sjukfrånvaro ska arbetsgivaren, efter samråd med medarbetaren, lämna upplysningar till Försäkringskassan så att Försäkringskassan kan klarlägga behovet av rehabilitering för medarbetaren. Arbetsgivaren ska också svara för att åtgärder på arbetsplatsen vidtas för att underlätta återgång i arbete.

Fr o m 1 januari 2009 kan Försäkringskassan begära in ett så kallat arbetsgivarutlåtande i samband med händelse av sjukskrivning. I utlåtandet ska de anges vilka möjligheter som finns att ta tillvara medarbetarens arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter omplacering eller rehabiliteringsåtgärd som avses i avdelning C Socialförsäkringsbalken.

Mall för dokumentation av arbetsanpassning och rehabilitering

Mallen kan användas vid samtal mellan chefen och medarbetaren i samband med

  • tidiga signaler
  • upprepad korttidsfrånvaro 
  • längre sjukfrånvaro
  • uppföljning av tidigare samtal/beslut/överenskommelser
  • att Försäkringskassan begär underlag för sin rehabiliteringsutredning

Mallen finns i Blankettarkivet.