Rehabiliteringen avslutas

När rehabiliteringsplanen är genomförd ska det ske ett tydligt avslut. En avstämning genomförs då tillsammans med Försäkringskassan. Underlaget för denna avstämning är den ursprungliga rehabiliteringsplanen och eventuella ändringar som har gjorts under tiden.

Avstämningen innebär att man går igenom den aktuella situationen och tar ställning till om det behövs ytterligare åtgärder eller om rehabiliteringsåtgärderna ska avslutas. Om rehabiliteringen ska avslutas kan två situationer uppstå. Den ena är att medarbetaren kvarstår i arbete hos arbetsgivaren med eller utan förändrade arbetsuppgifter, kompletterande utbildning etc. Den andra situationen är att det, trots rehabiliteringsåtgärder, inte är möjligt för medarbetaren att återgå/fortsätta i arbete hos arbetsgivaren. I denna situation måste arbetsgivaren göra både personalpolitiska överväganden och beakta vad som gäller enligt Lagen om anställningsskydd (LAS, 1982:80)

Dokumentera

Försäkringskassans rehabiliteringsuppgift