Anmälan till Arbetsmiljöverket (allvarligt tillbud eller arbetsskada)

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet föranlett dödsfall eller svårare personskada, eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, ska arbetsgivaren omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljölagen 3 kap 3a §).

Anmälan kan göras på en särskild webbplats som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har tagit fram gemensamt, se länk nedan. Fördelen är att man bara behöver anmäla på ett ställe och samtidigt uppfyller kraven i lagstiftningen.

Anmäl arbetsskada
Arbetsmiljölagen