Anmäl till Försäkringskassan

Chefen svarar för att Försäkringskassans blankett ”Anmälan om arbetsskada” blir ifylld. För ifyllandet av blanketten kan Försäkringskassans anvisning till blanketten fungera som vägledning.

Längst ned på blankettens baksida vid rubriken "Arbetsgivarens (arbetsföreståndarens) underskrift" undertecknas blanketten av den chef som utfört utredningen samt av skyddsombudet och den skadade. En underskrift från chefens sida innebär enbart att en arbetsskadeanmälan har upprättats och det innebär inte ett ställningstagande i sakfrågan.

Därefter skickas blanketten enligt den sändlista som finns.

Det går även att anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud på en särskild webbplats som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har tagit fram gemensamt, www.anmalarbetsskada.se. Fördelen är att man bara behöver anmäla på ett ställe och samtidigt uppfyller kraven i lagstiftningen. Kom ihåg att det fortfarande är arbetsgivaren som ska göra anmälan, i samråd med skyddsombudet, efter att den som skadat sig har meddelat arbetsgivaren.

Blankett för Anmälan om arbetsskada (9210)
Försäkringskassans hemsida

www.anmalarbetsskada.se