Socialförsäkringsbalken i korthet vad gäller arbetsskador

Arbetsskador är en samlande benämning på alla de skador som kan ha samband med arbetet eller resan till och från arbetet. Arbetsskador delas in i

  • arbetsolycksfall - olycksfall som inträffat under arbetstid, på arbetsplatsen eller annan plats där den anställde vistats för sitt arbete.
  • arbetssjukdomar - sjukdomar eller skador som är orsakade av arbetet, men där orsaken är en annan än olycksfall. Om Försäkringskassan bedömer att övervägande skäl talar för att sjukdomen orsakats av en skadlig faktor i arbetet, klassas den som arbetssjukdom.
  • färdolycksfall - olycksfall som inträffat vid färd till eller från arbetet.
  • smitta - under vissa förhållanden kan smittsamma sjukdomar betraktas som arbetsskada.

Arbetsskador skall dokumenteras och anmälas till Försäkringskassan. Det finns tre syften med detta. För det första utgör anmälan om arbetsskada grund för Försäkringskassans bedömning om den skadade har rätt till arbetsskadeersättning enligt Socialförsäkringsbalken. För det andra skall arbetsgivaren utreda orsaken och vidta förebyggande åtgärder. För det tredje registreras arbetsskadorna i ett riksomfattande system som ligger till grund för forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet.

Vid arbetsskada

  • Arbetstagaren skall omedelbart underrätta arbetsgivare (närmaste chef)
  • Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan
  • Arbetsgivaren skall göra en utredning om orsaken till arbetsskadan och vidta förebyggande åtgärder där så är möjligt. Utredningen skall göras i samråd med skyddsombudet.
  • Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. (Arbetsmiljölagen 3 kap 3a §)

Vid tillbud

Med tillbud avses en plötslig händelse som hade kunnat leda till - men inte ledde till - personskada. Ett tillbud har ofta samma orsak som en arbetsolycka. För att kunna förebygga olyckor är det därför av vikt att även tillbuden blir kända och att orsakerna blir utredda och åtgärdade. Handläggningen av tillbud kan ske på samma sätt som vid arbetsskador med det undantaget att någon anmälan till Försäkringskassan inte är nödvändig. Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa skall arbetsgivaren omedelbart anmäla detta till Arbetsmiljöverket. (Arbetsmiljölagen 3 kap 3a §)

Allvarligare tillbud bör även föras in på en sammanställning över arbetsskador och allvarligare tillbud.

Arbetsmiljölagen
Socialförsäkringsbalken (2010:110)