Arbetsskada

När en arbetsskada har inträffat ska den skadade omedelbart göra en anmälan till närmaste chef. Om den skadade inte kan göra det själv kan det göras av skyddsombud, arbetskamrat eller anhörig. Blankett för anmälan av arbetsskada fylls i och skickas till närmaste chef med kopia till HR.

Som chef bör du påminna den som till följd av arbetsskada avbryter arbetet, att han/hon ska följa rutinen på samma sätt som vid vanlig sjukdom. Som orsak till sjukanmälan ska anges arbetsskada.

Arbetsgivaren (chefen) får inte lägga in några egna värderingar om vad som ska anmälas. En arbetsskadeanmälan innebär inte att arbetsgivaren har godkänt anmälan som en arbetsskada. Det är Försäkringskassan som avgör vilka skador som ska klassas som arbetsskador.

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet föranlett dödsfall eller svårare personskada, eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, ska arbetsgivaren omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket (extern länk). (Arbetsmiljöförordningen 2§) (extern länk)

Detta ska anmälas:

  • Dödsfall
  • Allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan, som inneburit personskada.
  • Tillbud eller händelse som kunnat leda till personskada.

Förtydligande "allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan, som inneburit personskada":
Vid en allvarlig olycka kan en person ha blivit svårt eller lättare skadad. I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, till exempel om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada. Inledningsvis brukar det vara svårt att göra en sådan bedömning.

Skadlig inverkan innebär att arbetstagare under en viss tid utsatts för skadliga faktorer i arbetsmiljön som kan vara orsaken till att en person fått skador. Svårare personskada kan vara skada som:

  • Resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen.
  • Orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
  • Skada på inre organ.
  • Innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 % av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.

Svårare personskada är också förlust av kroppsdel och skador på sinnesorganen, samt skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men.