Sammanställning av arbetsskador och tillbud

Sammanställningen diarieförs och redovisas i den centrala arbetsmiljökommittén vid sammanträdet i februari varje år. 

En kopia av varje tillbudsblankett och arbetsskadeanmälan ska därför skickas till HR löpande under året.