Tillbud

När ett tillbud inträffat ska medarbetaren beskriva händelseförloppet på en tillbudsblankett (finns i Blankettarkivet) som lämnas till närmaste chef samt skicka kopia på blanketten till HR.

Ett tillbud som inte lett till någon personskada ska inte anmälas till Försäkringskassan.

Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska arbetsgivaren omedelbart anmäla detta till Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöförordningen 2§ (extern länk)).

Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa – vad är det?

Det kan till exempel vara när

 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • en förare av ett fordon blivit utsatt för laserbeskjutning
 • någon fick en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • någon oskyddat kommit i kontakt med material, en patient eller person där det är känt eller finns misstanke om en allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer

Det kan även röra sig om händelsen som drabbat någon psykiskt, till exempel

 • en enstaka kränkande handling
 • hot om våld, såsom knivhot eller hot med skjutvapen
 • mordhot som upplevs varit allvarligt menat eller annat hot om våld mot person
 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det