Utreda orsaker och vidta åtgärder

Vid arbetsolyckor och tillbud är det viktigt att noggrant gå igenom händelseförloppet. Vid arbetssjukdom är det inte säkert att det finns någon enskild händelse som orsakat sjukdomen utan det kan vara resultatet av ett flertal situationer som lett fram till att sjukdomen visat sig. Försök att gemensamt bedöma vilka faktorer som kan ha påverkat eller lett till arbetsskadan.

Orsakerna kan sökas inom flera områden. Det kan röra sig om brister i utrustning, material, skyddsanordningar, säkerhetsföreskrifter, bristande efterlevnad av rutiner, bristande utbildning eller erfarenhet för arbetsuppgiften, tillfällig ouppmärksamhet, otillåtna arbetsmetoder, långvarig ensidig belastning, olämpliga arbetsställningar, planeringsbrister, oklarheter i arbetsfördelning, långvarig psykisk påfrestning med mera. Kom ihåg att dokumentera utredningen!

När detta är gjort är nästa steg att dra erfarenheter av det inträffade och ta fram åtgärder för att förhindra liknande händelser. Åtgärderna bör vidtas omedelbart. Om det inte är möjligt ska åtgärderna tidsplaneras och föras in i handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

HR och/eller företagshälsovården kan vara ett stöd vid utredningen.