Diskrimineringslagen i korthet

Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal.

Diskrimineringslagen omfattar tio samhällsområden varvid samhällsområdena undervisning och arbetsliv innefattas i högskolans verksamhet. Lagen omfattar både sökande till en anställning, anställda och sökande till utbildning samt andra som deltar i högskolans utbildningar.

Diskriminering definieras som

  • Direkt diskriminering genom att arbetstagare behandlas sämre än någon annan
  • Indirekt diskriminering genom att en arbetstagare missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som missgynnar de arbetstagare som avses med denna lag
  • Trakasserier genom uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i denna lag
  • Sexuella trakasserier genom uppträdande av sexuell natur som kränker en arbetstagares värdighet
  • Instruktioner att diskriminera genom order eller instruktioner till en som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern

Förbud

En arbetsgivare får inte diskriminera arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, inhyrda eller inlånade arbetstagare. Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare i samband med sitt arbete blivit utsatt för sexuella eller andra trakasserier är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna samt vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden.

En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren

  • Anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid mot lagen
  • Medverkat i en utredning enligt lagen
  • Avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier

Förbudet gäller också arbetssökande, praktikanter eller inhyrda/inlånade arbetstagare.

Aktivt arbete

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för de arbetstagare som avses i denna lag. Denna samverkan skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner, löneutveckling och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Åtgärder skall vidtas för att förebygga eller förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.

Med hänsyn till arbetsgivarens resurser och verksamhet skall arbetsförhållandena lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Rekrytering

Vid rekrytering skall alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga befattningar. Vidare skall arbetsgivaren genom rekrytering och personalutveckling vidta åtgärder som syftar till en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Lönefrågor

Vart tredje år skall arbetsgivaren kartlägga och analysera löner och anställningsvillkor i syfte att upptäcka och åtgärda om det finns osakliga skillnader mellan män och kvinnor. Kartläggningen skall dokumenteras och en handlingsplan skall upprättas med kartläggningen som utgångspunkt. Arbetstagarorganisationen skall ha tillgång till den information som behövs för att kunna samverka.

Jämställdhetsplan

En arbetsgivare som har minst 25 anställda skall vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan. Den skall innehålla en översikt av de åtgärder som arbetsgivaren vidtar och avser att vidta och vilka av dessa som skall påbörjas eller genomföras under de kommande åren. Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den aktuella handlingsplanen för jämställda löner. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts skall tas in i en efterföljande plan.

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utövar tillsyn över att denna lag följs.

Se även arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 

Diskrimineringslagen (2008:567)
Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17)